Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 29.4.2015

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 29. 4. 2015

v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P.(příchod v 18:50h), Míka V. (příchod v 18:40h), Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 1.4.2015
 4. Diskuze se zástupcem VAK projektu – řešení pitné vody obou obcí
 5. POV 2015
 6. Projednání směnné smlouvy s Jihočeským krajem
 7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
 8. Traktorový bagr Warinsky
 9. Provozní řád – hřiště Skopytce
 10. Diskuse, různé

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými 7 zastupiteli.

 

AD3) Starostka informovala zastupitele o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva. Velkoobjemové kontejnery budou opět přistaveny na podzim. Nákup hasičských vycházkových obleků zatím neproběhl, je nutné domluvit se na velikostech – zajistí si hasiči sami. Ostatní body usnesení byly splněny.

 

AD4) Zástupce firmy VAK projekt p. Pudil informoval zastupitele o provedených pracích na vrtu ve Skopytcích. Zároveň nastínil 2 možná řešení pro vyřešení problému s pitnou vodou v obou obcích. Prvním řešením je vybudování úpravny vody ve Skopytcích u stávajícího vyčištěného vrtu a propojení vodovodu s Chabrovicemi. Vydatnost vrtu je podle čerpacích zkoušek pro obě obce dostatečná. Část nákladů by bylo možné pokrýt z dotací z grantu Jihočeského kraje. Druhým řešením je vybudování dvou úpraven vody, v Chabrovicích ještě vyvrtání nového vrtu a jeho napojení na stávající vodovod. V tomto případě je velice nepravděpodobné získání dotací na obě tyto akce.

Zastupitelé se poté v diskuzi shodli na tom, že by o tomto měli rozhodnout občané a rozhodli o konání veřejné schůze.

 

AD5) Starostka informovala o nutnosti změnit předmět žádosti o dotaci z POV 2015, která byla podána na konci loňského roku na vybudování úpraven vody pro obě obce. Avšak v roce 2015 nebude tato akce realizována. Zastupitelé obce se dohodli na změnu na opravu cesty „K zadu“ v Chabrovicích.

 

AD6) Zastupitelé byli seznámeni se směnnou smlouvou s Jihočeským krajem, která řeší výměnu pozemků mezi Jihočeským krajem a obcí Skopytce. Jedná se o narovnání vlastnictví pozemků kolem „hlavní“ silnice procházející obcí Skopytce. Zastupitelé jednomyslně se smlouvou souhlasili, je nutné vyvěsit záměr a na příští schůzi tento záměr schválit.

 

AD7) Starostka předložila ke schválení smlouvu s firmou E-on o zřízení věcného břemene. P. Skořepa V. ml. navrhl zvýšení ceny za zřízení věcného břemene, smlouva nebyla schválena.

 

AD8) Starostka obce informovala o zaslání dopisu p. Makovcovi ve věci vyřešení opravy traktorového bagru. Zároveň přečetla odpověď od p. Makovce. Následovala bouřlivá debata, ze které p. Míka V. ve 20:00h odešel. Poté 4 zastupitelé požádali o zařazení tohoto bodu k projednání na veřejnou schůzi.

 

AD9) Zastupitelé byli seznámeni s provozním řádem víceúčelového hřiště ve Skopytcích. Správcem hřiště bude p. Eremiáš ze Skopytců. Na hřišti byl vyměněn zámek, dále byla diskutována cena za užívání hřiště. Pro místní děti a studenty bude užívání hřiště zdarma, pro dospělé byla stanovena cena 100Kč/hod., s použitím osvětlení 150Kč/hod. V ceně je zahrnuto používání nového sociálního zařízení včetně sprch.

 

AD10) Sečení trávy v Chabrovicích bude provádět p. Fiala, ve Skopytcích bude osloven p. Eremiáš. P. Fiala informoval o nutnosti výměny nožů v traktůrku a výměně zámku na HS ve Skopytcích, kde je technika na sečení uschována.

P. Luxa ze Skopytců si opakovaně stěžoval na nízký tlak vody v jeho nemovitosti, byl zjištěn fyzický stav na místě, nejspíš se jedná o zarostlé trubky a je nutné dohledat, kdo je vlastníkem přípojky, která bude nutno pročistit.

Byl schválen příspěvek na narozené dítě ve výši 2000Kč na dítě.

 

.

 

 

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • konání veřejné schůze pro občany dne 6.5.2015 od 19h v KD Skopytce
 • změnu v žádosti o dotaci z POV na rok 2015
 • vyvěšení záměru na směnu pozemků s Jihočeským krajem
 • provozní řád a cenu za užívání víceúčelového hřiště ve Skopytcích
 • příspěvek na narozené dítě ve výši 2000Kč

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8.5.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875