Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 29.9.2015

Zápis č. 8/2015 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 9. 2015 ve 20.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. st.

 

Omluven: Skořepa V. ml.,  Koželuhová H., Míka V.

 

PROGRAM:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.  Schválení programu
  3.  Změna plánované trasy vodovodního řadu
  4.  Odkup pozemku č. 193/46 – schválení ceny
  5.  Diskuse, různé

 

Starostka přivítala zúčastněné a omluvila se za takto narychlo svolanou mimořádnou schůzi.

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Jana Křemenová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli schváleni.

 

 

2)      Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen přítomnými 6 zastupiteli.

 

 

3)      Změna plánované trasy vodovodního řadu

Starostka obce informovala o tom, že vznikl problém s majiteli pozemku (SJM Pekař Jan a Pekařová Aneta – parcela č. 41 a 37/11 k.ú. Skopytce), kde se nachází odkalovací zařízení, na které bylo plánováno vodovodní potrubí napojit. Majitelé pozemku si rozmysleli předchozí souhlas a zamítli podepsání dohody o vstupu na pozemek a pozdější zřízení věcného břemene, čímž vznikl problém i z toho důvodu, že schvalovací řízení pro územní rozhodnutí propojení vodovodu je již v chodu a bylo ve znění původní trasy vodovodního řadu rozesláno na všechny potřebné úřady, tak aby bylo možné stihnout termín ukončení žádostí pro poskytnutí dotace.

Starostka navrhla jako jediné možné řešení změnu části trasy, a to napojením se na ukončení stávajícího potrubí naproti kulturnímu domu. Ani v této části obce někteří z důvodu budoucího prodeje pozemků nesouhlasí se zřízením věcného břemene na svých pozemcích, proto je jedinou možnou variantou protlak podél silnice a v další části napojení na plánovanou trasu.

Protlak je dražší variantou, proto se zastupitelé obce pozastavili nad nutností prodloužení nového řadu až do Chabrovic a zvážili napojení se na stávající řad „na Stříbrném vrchu“.

Zastupitelé byli vyzváni k hlasování ohledně nové trasy vodovodního řadu.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-8/2015:

Zastupitelé obce schvalují novou trasu vodovodního řadu.

 

 

4)      Odkup pozemku č. 193/46 – schválení ceny

Starostka informovala o nutnosti schválit kupní cenu pozemku, který je již geometricky zaměřen (nově č. 193/46) a který se bude kupovat od p. Šedivého z důvodu zřízení úpravny vody.  Domluvená cena s p. Šedivým je 100,- Kč/m2.

Zastupitelé byli vyzváni k hlasování.

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-8/2015:

Zastupitelé obce odsouhlasili nákup pozemku ke zřízení úpravny vody od p. Šedivého za cenu 100,- Kč/m2.

 

 

5)      Diskuse, různé

Nikdo nevznesl žádný podnět k diskuzi.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Jana Křemenová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 5.10.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875