Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 3.12.2014

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 3. 12. 2014

v 17.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kvalita vody, úprava vodáren
 4. Projednání dotace POV 2015
 5. Projednání dotace svazku Pod horou 2015
 6. Rozpočtová opatření
 7. Projednání rozpočtu na rok 2015
 8. Diskuse, různé

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

AD3) J. Křemenová seznámila zastupitele s rozhodnutím Krajské hygienické stanice o zákazu používání vody v obou obcích jako pitné vody. Navrhla svolání veřejné schůze, kde budou občané obou obcí seznámeni s tímto rozhodnutím.  

 

AD4) Jako předmět dotace POV pro rok 2015 byla navržena úpravna vody v obou obcích. Hlasováno bylo 9 pro.

 

AD5) Pro dotace svazku obcí Pod horou 2015 byly navrženy stavební úpravy na hasičské schráni ve Skopytcích. Schváleno všemi hlasy pro.

 

AD6) Starostka obce informovala členy zastupitelstva o rozpočtových opatření č. 11-15, která byla schválena minulým zastupitelstvem. Dále starostka obce navrhla schválení částky 50.000Kč, do jejíchž výše může o rozpočtových opatřeních rozhodovat starostka obce bez schvalování obecním zastupitelstvem. Tento návrh byl jednoznačně schválen všemi členy zastupitelstva. Dále starostka obce seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovými opatřeními č. 17-19, rozpočtové opatření č. 19 bylo schváleno všemi hlasy pro.

 

AD7) Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu pro rok 2015. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl schválen všemi hlasy pro. Bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích.

 

AD8) Starostka navrhla koupit účetní program pro obec - bude realizováno do konce roku.

Hasičská stříkačka pro SDH Chabrovice - byl projednán návrh na nákup nové hasičské stříkačky a předloženy byly 3 nabídky. Vybrána byla firma Ing. Josef Pavlištík, Servis PPS pro dodání hasičské stříkačky s motorem TAZ 1800, schváleno všemi hlasy pro.

 

Další schůze zastupitelstva obce bude svolána dne 30. 12. 2014.

 

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • svolání veřejné schůze
 • částku 50.000Kč jako limit pro schvalování rozpočtových opatření starostkou obce
 • rozpočtové opatření č. 19
 • návrh rozpočtu na rok 2015
 • nákup hasičské stříkačky s motorem TAZ 1800 pro SDH Chabrovice

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová, DiS.

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Ing. Hana Koželuhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2014

 

Sejmuto z úřední desky:

 

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875