Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 30.11.2016

Zápis č. 9/2016 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 30. 11. 2016 v 18.30 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni:.Fiala P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Bican B., Kopecký P., Míka V., Skořepa V. ml.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 9. 11. 2016

4. POV 2016 – konečné návrhy

5. Příkazní smlouva s firmou Authoria, s.r.o.

6. Diskuse, různé

Přidané body do programu:

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017

8. Návrh rozpočtu Svazku obce Pod Horou 2017

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Pavel Fiala a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

2) Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program a navrhla do programu přidat 2 body. Nový program byl schválen všemi zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 9. 11. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

4) POV 2016 – konečné návrhy

Po diskuzi se zastupitelé shodli zažádat v rámci dotace POV 2017 na opravu hasičské zbrojnice ve Skopytcích. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 1-9/2016:

Zastupitelé obce schvalují dotaci POV 2017 na opravu hasičské zbrojnice ve Skopytcích pod názvem "Oprava střechy a interiéru hasičské zbrojnice"

5) Příkazní smlouva s firmou Authoria, s.r.o.

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s touto smlouvou, jejichž předmětem je podání žádosti na dotaci OPŽP a provedení výběrového řízení na akci „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 2-9/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s firmou Authoria, s.r.o.

6) Diskuse, různé

Zastupitelé diskutovali o možnostech vyhledání vodovodního potrubí na pozemku č. p. 18/1 v k. ú. Skopytce.

7) Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Starostka obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2017. Závazným ukazatelem jsou příjmy a výdaje shodně ve výši 3.380.000 Kč. O schválení tohoto návrhu bylo hlasováno.

 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-9/2016:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2017 se závazným ukazatelem ve výši příjmu a výdajů a vyvěšení návrhu rozpočtu na veřejných deskách obce.

8) Návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou 2017

Starostka obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou na rok 2017 a dala hlasovat o schválení tohoto návrhu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 4-9/2016:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou na rok 2017 a jeho vyvěšení na veřejných deskách obce.

Další jednání zastupitelstva obce bude 28. 12. 2016.

Ověřovatelé zápisu:                                                             Starostka obce

Pavel Fiala                                                                         Jana Křemenová

Jana Píchová

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 9. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875