Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2014

Zápis

z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 30. 12. 2014

v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Program: 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Schválení rozpočtu 2015
 4. Rozpočtová opatření
 5. Stanovení inventurní komise
 6. Svazek obcí MAS Lužnice
 7. Projednání záměru prodeje pozemku
 8. Vnitřní směrnice obce Skopytce k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji
 9. Diskuse, různé

 

AD 1) Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

AD2) Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

AD3) Konečné schválení rozpočtu na rok 2015 – byl přijat všemi hlasy pro.

 

AD4) Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 20 – bylo schváleno 9 hlasy pro.

 

AD5) Do inventurní komise byli navrženi: předseda - H.Koželuhová, členové - V.Skořepa st., P.Kopecký, p. Pistulková – účetní obce. Komise byla schválena všemi hlasy pro. Termín do 31.1.2015.

 

AD6)   Starostka obce informovala o možnosti obce vstoupit do svazku obcí MAS Lužnice. Do další schůze zastupitelstva zjistí starostka další informace o podmínkách vstupu, hlasování ve svazku obcí a o ročním příspěvku nebo bude pozván zástupce MASky, aby zodpověděl dotazy.

 

AD7) Projednán byl záměr prodeje pozemku Václavu Skořepovi, byt. Skopytce č. 47 za částku nejméně 100,- Kč/m2 (+ cena za zaměření pozemku) pozemek, dle geometrického zaměření, p. č. 870/4 o výměře 55 m2 v k.ú. Skopytce. Tento záměr byl schválen 8 hlasy pro a 1 se zdržel hlasování. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dní.

 

AD8) Starostka obce seznámila zastupitele s vnitřní směrnicí určující účetní ocenění majetku určeného k prodeji. Směrnice byla schválena všemi zastupiteli.

 

 

 

AD9) V diskuzi byli členové zastupitelstva seznámeni se zprávou finančního výboru za 3. čtvrtletí roku 2014, zároveň byli členové finanční a kontrolní komise upozorněni na povinnost předložit zprávy k kontrol svých komisí za 4. čtvrtletí 2014 (finanční komise) a za 2. pololetí 2014 (kontrolní komise).

Novou účetní obce se od 1.1.2015 stává p. Pistulková, která byla vybrána starostkou obce ve výběrovém řízení, kde hlavním kritériem výběru byla praxe v účetnictví obcí.

Starostka obce informovala o tom, že převzala majetek obce Skopytce, klíče od KD Skopytce budou u p. Eremiáše.

Dále starostka informovala o zkušebním provozu 2 letkových svítidel na veřejném osvětlení v obou obcích.

 

Usnesení a závěr:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • rozpočet obce na rok 2015, na straně příjmů 2 700 000 Kč a výdajů 2 700 000 Kč
 • rozpočtové opatření č. 20
 • inventurní komisi ve složení: předseda - H.Koželuhová, členové - V.Skořepa st., P.Kopecký, p. Pistulková
 • zveřejnění záměru odprodat,  Václavu Skořepovi, byt. Skopytce č. 47 za částku nejméně 100,- Kč/m2 (+ cena za zaměření pozemku) pozemek, dle geometrického zaměření, p. č. 870/4 o výměře 55 m2 v k.ú.
 • vnitřní směrnici obce Skopytce k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 9.1.2015

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875