Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2015

Zápis č. 11/2015 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 30. 12. 2015 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Omluven: Píchová J.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 2.12.2015
  4. Rozpočtová opatření
  5. Schválení rozpočtu 2016
  6. Stanovení inventurní komise
  7. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 2.12.2015

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva, případně některé body budou znovu diskutovány.

 

4)   Rozpočtová opatření

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9, které bylo schváleno starostkou obce. Dále s rozpočtovým opatřením č. 10 (viz příloha zápisu), o kterém zastupitelé hlasovali.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-11/2015:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10.

 

5)   Schválení rozpočtu 2016

Starostka obce vyzvala zastupitele k hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2016.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-11/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 bez výhrad.

 

 

6)   Stanovení inventurní komise

Do inventurní komise byli navrženi: předseda – B. Bican, členové - V. Skořepa st., P. Kopecký, p. D. Pistulková – účetní obce. Termín do 31.1.2016.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-11/2015:

Zastupitelstvo obce schvaluje inventurní komisi ve složení – předseda B. Bican, členové – V. Skořepa st., P. Kopecký, p. D. Pistulková (účetní obce)

 

7)   Diskuse, různé

Starostka obce seznámila zastupitele prodloužení pracovních smluv pro rok 2016. Bylo navrženo jednorázově odměnit V. Příplatovou za psaní kroniky obou obcí.

Starostka obce informovala o povinnosti vyplnit digitální povodňový plán obce.

 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat 27.1.2016 od 18 h.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8.1.2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875