Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 30.3.2016

Zápis č. 2/2016 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 30. 3. 2016 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P. (příchod 18:20h), Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 1. 2016
  4. Úpravna vody – stavební povolení
  5. Projednání a schválení Směnné smlouvy s M. Pokorným
  6. Projednání a schválení Směnné smlouvy s J. Pokorným
  7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce
  8. POV 2016
  9. Jarní brigáda, přistavení velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad
  10. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Starostka obce přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 27. 1. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4) Úpravna vody – stavební povolení

Starostka obce informovala zastupitele o tom, že již byla podána žádost o stavební povolení na úpravnu vody a nyní se čeká na její vyřízení a na nabytí právní moci.

 

5)  Projednání a schválení Směnné smlouvy s M. Pokorným

Starostka seznámila zastupitele se Směnnou smlouvou s p. Martinem Pokorným, ve které se jedná o směnu pozemků č. 253 v k.ú. Krátošice (trasa vodovodního potrubí) a 52/13 v k.ú. Chabrovice a vyzvala k hlasování.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-2/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu s p. Martinem Pokorným.

 

6)   Projednání a schválení Směnné smlouvy s J. Pokorným

Starostka seznámila zastupitele se Směnnou smlouvou s p. Janem Pokorným, ve které se jedná o směnu pozemků 230 v k.ú. Skopytce (obecní vrt) a 52/13 v k.ú. Chabrovice a vyzvala k hlasování.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

 

Závěr a usnesení 2-2/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s p. Janem Pokorným.

 

7) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce

Starostka obce informovala o kontrole z Jihočeského kraje, která dopadla bez chyb. Dále informovala o tom, že zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015 (vč. rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy) byla řádně vyvěšena na úředních deskách obce. Pak vyzvala zastupitele k hlasování ohledně jejich schválení.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-2/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad závěrečný účet za rok 2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad účetní závěrku za rok 2015 a zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

 

8) POV 2016

V rámci čerpání dotací POV 2016 Svazek obcí pod Horou bylo diskutováno o různých variantách nákupu strojů na údržbu v obcích. Z diskuze však nevzešel jednoznačný závěr, proto bude bod znovu zařazen na další jednání zastupitelstva.

Ohledně POV 2016 čerpané v rámci obce byla již dříve schválena oprava cesty „K zadu“ v k.ú. Chabrovice. Bude nutné odstranění keřů podél stávající cesty, aby oprava cesty mohla být v jejím původním místě.

 

9) Jarní brigáda, přistavení velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad

Každá obec si pro jarní brigádu na úklid obce zvolí svůj termín. Přistavení velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad bude pro obě obce zajištěno od 15. 4. 2016 do 17. 4. 2016.

 

10) Diskuze, různé

Starostka obce informovala o vyúčtování elektrické energie a o vrácení přeplatku.

Ze strany občanů vzrůstá zájem o prodej palivového dřeva, proto je nutné stanovení ceny dřeva. Zastupitelé se shodli na ceně u slabých prořezávek stromů (cca. do 20 let věku) 20 Kč/m3, u silnějších prořezávek (od 20 do 40 let věku) 100 Kč/m3 a u silných sušin cena 300 Kč/m3.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-2/2016:

Zastupitelé obce schvalují tyto ceny palivového dřeva pro občany obce:

            slabé prořezávky (do 20 let věku)                  20 Kč/m3

            silnější prořezávky (od 20 do 40 let věku )   100 Kč/m3

            silné sušiny (nad 40 let věku)                         300 Kč/m3

 

Žádost Obce Choustník o příspěvek na žáky z obce docházející do ZŠ Choustník. Bylo hlasováno o navrženém příspěvku 1300 Kč za žáka.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 5-2/2016:

Zastupitelé obce schvalují příspěvek Obci Choustník na žáky navštěvující ZŠ Choustník ve výši 1300 Kč za žáka.

 

Žádost sdružení TOULAVA o příspěvek. Zastupitelé hlasovali.

 

Hlasování: pro 0, proti 9, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 6-2/2016:

Zastupitelé neschvalují žádný příspěvek pro sdružení TOULAVA.

 

V Krátošicích proběhne v červnu Den dětí. K hlasování byl navržen příspěvek 5000Kč jako každoročně.

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 7-2/2016:

Zastupitelé obce schválují příspěvek na konání Dětského dnu v Krátošicích ve výši 5000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Příští schůze zastupitelstva se bude konat 13. 4. 2016 od 19 h.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Bohuslav Bican                                                                                 Jana Křemenová

 

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8. 4. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875