Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 7.9.2016

Zápis č. 7/2016 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 7. 9. 2016 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

Nepřítomen: Míka V.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 13. 7. 2016
  4. Rozpočtová opatření
  5. Změna ÚP obce Skopytce – pořízení změny č. 1 ÚP Skopytce, smlouva s Ing. Ťoupalíkovou
  6. Smlouva o pronájmu nebytových prostor – kulturní dům
  7. Výběrové řízení – „Oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu“
  8. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl jednoznačně schválen.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 13. 7. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4)   Rozpočtová opatření

Starostka informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 6.

 

5)   Změna ÚP obce Skopytce – pořízení změny č. 1 ÚP Skopytce, smlouva s Ing. Ťoupalíkovou

Byl předložen návrh na schválení pořizovatele změny č. 1 ÚP Skopytce. Jako zastupitel, který bude spolupracovat s pořizovatelem byla navržena místostarostka obce. Dále byla předložena ke schválení smlouva s Ing. Ťoupalíkovou – Smlouva o dílo zpracování změny č. 2 územního plánu Skopytce.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-7/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-        pořízení změny č. 1 územního plánu Skopytce dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která uvede do souladu územní plán se zásadami územního rozvoje;

-        místostarostku obce Ing. Hanu Koželuhovou dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny č. 1 územního plánu Skopytce;

-        pořizovatele změny č. 1 územního plánu Skopytce dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona – obecní úřad obce s rozšířenou působností Tábor;

-        Smlouvu o dílo – zpracování změny č. 2 územního plánu Skopytce dle § 2586 a následujících obchodního zákoníku s Ing. Ťoupalíkovou.

 

6)   Smlouva o pronájmu nebytových prostor – kulturní dům

Starostka obce informovala o návrhu smlouvy o pronájmu nebytových prostor s p. Jiřím Pospíchalem s platností od 10. 9. 2016 do 31. 12. 2017. O návrhu bylo hlasováno.

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-7/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor – kulturní dům s p. Jiřím Pospíchalem na dobu od 10. 9. 2016 do 31. 12. 2017.

 

7)   Výběrové řízení – „Oprava (rekonstrukce) obecní cesty K Zadu“

V rámci jednání zastupitelstva proběhlo vyhodnocení zadaného výběrového řízení. Na základě došlých nabídek a po jejich vyhodnocení byla vybrána firma Vialit Soběslav spol. s r.o. Detaily výběrového řízení jsou uvedeny v protokolu.

 

8)   Diskuze, různé

Starostka obce informovala o tom, že již byly dodány sekačky, které byly pro rok 2016 předmětem dotace z POV Svazku obcí Pod Horou.

Dopravní zrcadla – schváleno na MěÚ Tábor a na Policii ČR, nyní byla dána poptávka firmám dodávajícím tato dopravní zařízení.

Proběhla kontrola dokladů na OSSZ Tábor – bez připomínek.

Audit z Jihočeského kraje proběhne 20. 10. 2016 v prostorách obce. Starostka vyzvala předsedy komisí k dodání zpráv za minulá čtvrtletí, příp. pololetí.

Výměna opěr u mladých stromků na návsi ve Skopytcích – zajistí p. Skořepa st.

Požadavek na obnovu vodorovného dopravního značení (křižovatka na návsi ve Skopytcích) – bude zjištěna cena za provedení.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 16. 9. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875