Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopyce ze dne 24. 2. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopyce ze dne 24. 2. 2011  č.  4

 

Přítomni: Březina P., Příplatová V., Makovec J., Křemen J.,  Janovský J., Tíkal J., Skořepa V.,  Kabeš J., Pokorný R.,

Omluven :

 

Program :

 

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení závěrečného účtu obce Skopytce za rok 2010

4. Schválení věcného břemene – přípojka Bednář

5. Projednání zpráv finanční a kontrolní komise

6. Projednání zadávacích podmínek pro realizaci POV 2011

7. Schválení příspěvku pro Rolničku Soběslav

8. Schválení rozpočtových opatření č. 1

9. Různé, diskuse

10. Usnesení, závěr

 

ad. 1) Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl    jednohlasně přijat.

 

ad. 2) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jiří Janovský a Jiří Makovec, oba byli jednohlasně schváleni.

 

ad. 3)  Po přezkoumání hospodaření obce Skopytce Krajským úřadem – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích byl zastupitelstvem obce projednán závěrečný účet obce Skopytce za rok 2010. Tento byl jednohlasně schválen se závěrem „bez výhrad“.

 

ad. 4)  Starosta obce seznámil přítomné se žádostí spol. EON o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro přípojku el. energie pro Zdeňka Bednáře ve Skopytcích. Žádost o uzavření smlouvy byla jednohlasně schválena.

 

ad. 5)  Byla projednána zpráva finanční a kontrolní komise. připomínka Ze zprávy finanční komise vyplynulo  nedodržení termínu splatnosti faktury z roku 2010 a projednána změna termínovaného vkladu obce s cílem zvýšení úrokové sazby. Toto bylo jednohlasně schváleno a pověřen p. Makovec a Březina

 

ad. 6)  V rámci obnovy zeleně obce bude vypracován odborný návrh , pověřen V.Skořepa, R.Pokorný a J.Makovec v rámci obecních návsi a u tenisového kurtu ve Skopytcích a obecní návsi v Chabrovicích. Dále bude rovněž proveden návrh za účelem provedení stavebních prací souvisejících s opravou objektů  požárních nádrží a návsí obou obcí. Jednohlasně schváleno.

 

ad. 7)  V návrhu smlouvy přišla žádost od Rolničky Soběslav o dobrovolný příspěvek 18000,-Kč. Poslední příspěvek obce Rolničce Soběslav byl poskytnut před cca 4 roky. Dobrovolný příspěvek Rolničce Soběslav ve výši 18000 Kč byl jednohlasně schválen.

  

ad. 8) Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.1/11, které bylo přítomnými zastupiteli jednohlasně schváleno. Na zvýšení výdajů bude použito finanční rezervy z minulých let z účtu 7525301/0100 vedeného u KB Tábor. 

 

Ad 9)  V rámci opravy mostku přes potok na Dělnice bude provedena kalkulace nákladů na projekt provizorní varianty opravy objektu zhotovením pontonového mostu. Předpokládaná investice dostavby pontonového mostu by měla být do částky 300.000,- Kč. Tento návrh byl jednohlasně schválen.

 

-  V rámci každoroční oslavy MDŽ byla jednohlasně schválena obce a svazu dobrovolných hasičů realizace setkání žen v sobotu dne 12.3.2011 od 18hod v hospodě ve Skopytcích.

 

- Z důvodu opakovaného zanesení škarp podél obecní silnice na Dlouhou Lhotu byla projednána oprava odvodnění silnice za účelem dlouhodobě vyhovujícího řešení.

 

- V rámci úspor elektrické energie bylo projednána u veřejného osvětlení instalace světelných čidel s automatizovaným ovládáním doby sepnutí a vypnutí veřejného osvětlení na základě intenzity vnějšího jasu. Jednohlasně bylo schváleno zadání zakázky firmě Pavel Strouhal Krátošice.

 

- V rámci opakované devastace zařízení autobusové čekárny bylo projednány opatření za účelem dlouhodobě vyhovujícího řešení objektu ve vztahu k další případné devastaci zařízení.

 

Ad 10) Usnesení

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

- závěrečný účet obce Skopytce za rok 2010 se závěrem „ bez výhrad“.

- rozpočtové opatření č. 1/2011

- uspořádání oslavy MDŽ dne 12. 3. 2011

- nákup pontonového mostu a  oprava stávajícího mostu ve výši do 300.000,- Kč  

- příspěvek 18.000,- Kč diakonii Rolnička Soběslav

- instalaci světelných čidel u veřejného osvětlení

- vypracování odborného návrhu obnovy obecní zeleně a opravy požárních nádrží

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

 

Ověřil :

Jiří janovský

 

Jiří Makovec  

                                                                                                           Pavel Březina

                                                                                                  Starosta obce Skopytce  


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875