Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. 25 dne 22. 10.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. 25 dne 22. 10. 2013

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J.,  Tíkal J.,  Příplatová M., Pokorný R.,  Skořepa V.

Omluven: Janovský J.

 

Program:

 

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Volba předsedy finanční komise

4. Projednání  žádosti o zřízení věcného břemena pro společnost ČEPS

5. Příprava a projednání rozpočtu obce na rok 2014

6. Schválení rozpočtových změn č. 7, 8

7. Diskuse, různé             

8. Usnesení a závěr

 

1. Zahájení, seznámení s programem

- program byl jednohlasně schválen

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 - navržen Jan Křemen, Jiří Makovec – návrh jednohlasně schválen

 

3. Na základě  rezignace na funkci předsedy finanční komise podané V. Skořepou  byla navržena na nového předsedu Příplatová M., odměna od 1. 11. 2013 – souhlasí a návrh jednohlasně schválen.

 

Starosta podal zastupitelstvu informaci, že na základě mateřské dovolené účetní Jany Křemenové vykonávala dočasně funkci účetní do 30. 9. 2013 M. Strouhalová, od 1. 10. 2013 bude nadále vykonávat funkci účetní dále pí. Sudová také jako zástup za mateřskou dovolenou. 

 

4. V souvislosti s doručenou žádostí  na zřízení věcného břemena stavby nového vedení VN pro společnost ČEPS byla tato žádost o zřízení věcného břemena - jednohlasně zamítnuta.

Rovněž nebyla jednohlasně odsouhlasena trasa VN Kočín – Mírovka s požadavkem o posunutí této trasy co nejdále od obcí

Na základě zaslané smlouvy o zřízení věcného břemena na přípojku el. napětí pro pozemek V. Skořepy bylo hlasováno o podpisu této smlouvy – jednohlasně schváleno.

 

5. Příprava rozpočtu na rok 2014, zastupitelé si do zasedání příštího jednání zastupitelstva připraví návrh na případné investice obce, které budou zapracovány do rozpočtu. 

 

6. Rozpočtové opatření č.7, 8  bylo jednohlasně schváleno. Na zvýšení nákladů bude použito finančních prostředků jako rezervy z minulých let z účtu obce u KB Tábor 7525301/0100

 

7. Diskuse, různé

- Požadavek zaplacení zálohy za elektřinu – kulturák ve Skopytcích – 6000,- Kč – p.Fico

- Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem vyřízení prodeje budovy školy v Chabrovicích – vyřizuje nyní realitní kancelář REMAX – čekáme na odezvu na nabídku obecního úřadu

-Brigáda na listí – bude vyhlášena rozhlasem v každé obci

Zimní údržba chodníků – bude projednáno formou brigády pověřených osob, případně budou vykonávat zastupitelé

 

-Bylo projednáno zapojení zářivky veřejného osvětlení na příjezdové cestě pozemku k Příplatovým. Bude prověřena poměrná cena za napájení jedné zářivky a nabídnuto zapojení zářivky za přispění uhrazením poměrnou částkou za elektrickou energii.

- Bylo dohodnuto dokončení opravy stěn rybníka ve Skopytcích do 30.4.2013, odpovídá p. Makovec – oprava bude navazovat na vypuštění a vylovení rybníka   

-Starosta učinil dotaz na Václava Skořepu, zda provedl přepis rozpočtu. Václav Skořepa uvedl, že ne, že to není jeho povinnost, že to byla jeho dobrá vůle. Starosta uvedl, že si to udělá sám a  vyzval jej, aby vrátil zapůjčené písemné materiály, což Václav Skořepa přislíbil.

 

78 Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce schvaluje:

* rozpočtovou změnu č. 7, 8

* zvolení Václavy Příplatkové předsedou finanční komise

* smlouvy o zřízení věcného břemena pro společnost EON – přípojka Skořepa

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

* uzavření smlouvy s firmou ČEPS na zřízení věcného břemene Kočín - Mírovka

 

 

 

Termín další schůze zastupitelstvo  - 28.11.2013 od 19.00 

 

Ověřil :

 

Jiří Makovec

 

Jan Křemen

 

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875