Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce ze dne 11. 3.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. 28 ze dne 11. 3. 2014

 

Přítomni :Březina P., Makovec J.,  Janovský J., Tíkal J., Příplatová V., Skořepa V.,

 Pokorný R., Křemen J.

 

Program :

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Skopytce za rok 2013 Krajským

    úřadem Jihočeského kraje

4. Seznámení s výsledky hospodaření obce Skopytce za rok 2013 a schválení účetní závěrky

    za rok 2013

5. Projednání rozpočtových opatření

6. Projednání opravy komunikací

7. Projednání možnosti zřízení místa veřejně prospěšných prací

8. Projednání koupě pozemků od Josefa Tíkala

9. Projednání bezplatného převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

10. Projednání vstupu obce do MAS Lužnice

11. Projednání schválení záměru na prodej obecních pozemků

12. Různé, diskuse

13. Usnesení, závěr

 

Ad 1) Starosta zahájil schůzi, přednesl program, který byl jednohlasně schválen

 

Ad2) Navržen Jiří Janovský a Jiří Makovec – jednohlasně schváleno

 

Ad3) V rámci průběžného přezkoumání hospodaření obce Skopytce Krajským úřadem Jihočeského kraje nebyl shledán žádný nedostatek.

 

Ad4) Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2013, kdy na straně příjmů za rok 2013 je cca 2572 tis, Kč, na straně výdajů cca 1842 tis Kč, přebytek bude ponechán na účtu 7525301/0100 jako rezerva do budoucích let. Dále byla zastupitelstvu předložena účetní závěrka obce včetně všech příloh.  

Hospodářský výsledek obce a roční účetní závěrka včetně příloh jednohlasně schválena.

 

Ad5) Projednání rozpočtových opatření – návrh kompetence pro starostu mít  pravomoc schválení rozpočtového opatření na straně příjmů bez omezení částky, na straně výdajů do 50.000Kč – návrh schvaluje 6 hlasujících, 1 je proti, 1 se zdržel.

 

Ad6) Na žádost Jaroslava Soukupa byla projednána věc zhotovení asfaltové cesty na Spálený, bylo navrženo zaměření cesty k vytyčení hranice – jednohlasně schváleno, pověřen starosta

dále byla projednána oprava obecních cest asfaltovým svrškem v obci Chabrovice – jednohlasně schválena na nabídka společnosti Vialit

 

Ad7) Na základě potřeby stálé údržby obecních pozemků a majetku bylo navrženo schválení pracovního místo pro veřejně prospěšné práce  od 1. 4. do 30. 9. na poloviční úvazek, tyto práce by měl provádět Pavel Fiala – jednohlasně schváleno.

 

Ad8) V souvislosti s umístěním rezervoáru vodovodu Chabrovice na pozemcích Josefa Tíkala z Dlouhé Lhoty byl jednohlasně schválen odkup pozemků v ceně 100Kč za m2 (celkem cca420m2).

 

Ad9) Zastupitelstvo obce  projednalo a jednohlasně schválilo žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod pozemků p.č. 572/5 v k.ú. Skopytce (dále jen převáděná nemovitost),  z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

Obec Skopytce se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně přístupné účelové komunikace. Obec Skopytce se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to všech po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.  V případě, že obec Skopytce nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

Obec Skopytce  jako nabyvatel a povinný se dále zavazuje, že zřídí ve prospěch převodce a oprávněného ČR -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na převáděné nemovité věci věcné právo spočívající v závazku nabyvatele a povinného obce Skopytce nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděnou nemovitou věc a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a jejich nabytí do svého vlastnictví.

 

Zastupitelstvo obce  projednalo a jednohlasně schválilo žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod pozemků p.č.  474/6, p.č. 474/7, p.č. 883/44, p.č. 883/45, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Skopytce,  z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

 

Ad10) Zastupitelstvo obce projednalo  vstup obce do MAS Lužnice. Tento byl jednohlasně schválen.

 

Ad11) V souvislosti se žádostmi o odkup částí obecních pozemků v rámci digitalizace map zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat Janě a Josefu Píchovým, byt. Skopytce č. 7,  za částku nejméně 100,- Kč/m2  pozemek, dle geometrického zaměření, p. č. 26/2 o výměře 18 m2, 26/3 o výměře 17 m2 a 870/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Skopytce, záměr o prodej pozemku Václavu Skořepovi bude zveřejněn po zaměření pozemku.  

 

Ad12)

Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení pracovního úvazek účetní obce na 0,4.

Jednohlasně schváleno.

 

Usnesení a závěr

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • roční účetní závěrka včetně příloh

 • pravomoc starosty ke schválení rozpočtového opatření na straně příjmů bez omezení částky, na straně výdajů do 50.000Kč

 • nabídka společnosti Vialit na opravu komunikací v Chabrovicích

 • podání žádost o zřízení pracovního místa  veřejně prospěšných prácí  od 1. 4. do 30. 9. na poloviční úvazek

 • zastupitelstvo obce  projednalo a jednohlasně schválilo žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod pozemků p.č. 572/5, p.č. 474/6, p.č. 474/7, p.č. 883/44, p.č. 883/45  v k.ú. Skopytce,  z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

 • zveřejnění záměru prodat Janě a Josefu Píchovým, byt. Skopytce č. 7,  za částku nejméně 100,- Kč/m2  pozemek, dle geometrického zaměření, p. č. 26/2 o výměře 18 m2, 26/3 o výměře 17 m2 a 870/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Skopytce

 • zvýšení pracovního úvazek účetní obce na 0,4

  Ověřil:

  Jiří Makovec                                                                                                          Pavel Březina

  Jiří Janovský

  Zapsal :                                                                                                             starosta obce Skopytce    

  Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875