Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce ze dne 11.7. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. ze dne 11. 7. 2013

 

Přítomni : Březina P., Makovec J.,  Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Skořepa V., Křemen J.,  Pokorný R.

Další přítomní : Skořepa Václav st., Věra Lenertová, Pavliš Josef, Pařízek Josef

 

 

Program :

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Seznámení s rezignací člena zastupitelstva obce na mandát zastupitele obce

4. Schválení závěrečného účtu obce Skopytce za rok 2012

5. Projednání POV

6. Projednání došlých žádostí

7. Různé, diskuse

8. Usnesení, závěr

 

ad1) Program schůze jednohlasně schválen

 

ad2)  Jako ověřovatelé zápisu navrženi J. Janovský a J. Makovec - jednohlasně schváleni

 

ad3) Starosta seznámil přítomné s písemnou  rezignací na mandát zastupitele od Josefa Kabeše, kterou zaslal písemnou formou k rukám starosty - zrušení mandátu platí od června 2013

 

ad4) Po přezkoumání hospodaření obce Skopytce Krajským úřadem – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích byl zastupitelstvem obce projednán závěrečný účet obce Skopytce za rok 2012 včetně všech jeho příloh. Tento byl jednohlasně schválen s výrokem „bez výhrad“.

 

ad5) POV – Starosta informoval o přidělení dotace ve výši 150 tis. Kč, je nutno tedy proinvestovat celkem více jak 250 tis. Kč. Do současné doby  obec obdržela 4 nabídky na vstupní dveře a okna - cena 150 -160tis.Kč. Vzhledem k vyšší částce, kterou je nutné proinvestovat, zastupitelstvo jednohlasně schválilo, že je potřeba nabídky dopracovat o okna u kulturního domu - výběr dodavatele a schválení investice nutné do konce srpna.

 Investice dotace od svazku obcí na obnovu majetku obce v hodnotě 45000Kč + 20000Kč z  vlastních finančních zdrojů - návrh na výměnu vrat suterénu kulturního domu ve Skopytcích, výměna vrat a okna hasičárny ve Skopytcích – nutno zajistit odhad ceny a nabídky – všichni zastupitelé

 

ad6)

- Obdržena žádost od J. Soukupa na opravu přístupové cesty na Spálený - pro obdržení dotace na opravu komunikace v první řadě je nutné zpracování projektu v ceně cca 30-40tis. Kč - informace zajistí starosta,

- Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí od Václava Skořepy o pronájem obecních pozemků s podmínkami uvedenými v žádosti. Žadateli bylo sděleno, že obec v současné době žádné pozemky nepronajímá, na pronájem pozemků je uzavřena smlouva z roku 2001 na dobu neurčitou. Pokud by obec chtěla tyto pozemky opětovně pronajmout, musela by být stávající smlouva nejdříve vypovězena.  Na toto téma žádosti byla otevřena diskuse na jednotlivé aspekty výpovědi stávající nájemní smlouvy pozemků firmě Jasanka s.r.o. Václav Skořepa otevřeně požaduje její vypovězení, V. Skořepa st. a Věra Lenertová (roz.Skořepová) jeho požadavek podporují. Po zhodnocení diskutovaných důvodů a aspektů výpovědi smlouvy většina členů zastupitelstva nesouhlasí s výpovědí stávající smlouvy. O zachování stávající smlouvy bylo hlasováno - počet hlasů pro bylo 6 (Pokorný R., Tíkal J., Březina P., Janovský J., Křemen J.,  Makovec J.),  jeden proti (Skořepa V.) a jeden se zdržel (Příplatová  V.)

 

 

ad7)  

- V diskusi vystoupil Josef Pavliš, který žádá o urychlenou opravu cesty do „Prostředního“ za účelem sečení louky nutné pro zajištění dotačních podmínek v zemědělství. V případě neposečení louky do 31.7.2013 hrozí Josefu Pavlišovi pokuta. K žádosti opravy cesty se připojuje i Josef Pařízek z důvodu výhledové těžby dřeva v lesním porostu, který je dostupný touto poškozenou cestou

Starosta Josefu Pavlišovi sdělil, že tuto věc v současné době řeší ve spolupráci se zastupitelem V.Skořepou - tento nyní úkol odmítá. J.Pavlišovi bylo vystaveno potvrzení předložení žádosti o opravu cesty obecnímu úřadu a starosta přislíbil J. Pavlišovi pomoc při řešení tohoto problému na zemědělské agentuře.

- Dále byla vyjádřena připomínka, že z některých míst není slyšet obecní rozhlas.

- Termín konání další schůze zastupitelstva obce bude 30.7.2013 od 19.30

- Výběr poplatků na kurt - bude zaveden systém a bude přísně zpoplatněn kromě dětí z obcí Skopytce a Chabrovice - poplatek bude 100Kč/hod, v nočních hodinách s osvětlením 150Kč/hod, definovaným správcům budou rozdány účtenky a nové klíče – jednohlasně schváleno

- Správci konkurzní podstaty ZD Košice bude nabídnuta částka 100000Kč za budovu školy v Chabrovicích - jednohlasně schváleno

- Václavem Skořepou st. byla vyjádřena připomínka spočívající ve zhotovení ochranného valu u prameniště na „Dělnicích“

- Starosta seznámil přítomné, že účetní Jana Křemenová nastoupila na mateřskou dovolenou a po tuto dobu ji bude zastupovat p. Miloslava Strouhalová

 

Usnesení a závěr

a) zastupitelstvo obce schvaluje :

- závěrečný účet obce Skopytce za rok 2012 včetně všech jeho příloh s výrokem „ bez výhrad“.

-dopracování nabídky na výměnu oken a dveří kulturního domu ve Skopytcích

- zachování současné smlouvy na pronájem pozemků se současným nájemcem

- nabídkovou cenu pro odkoupení budovy bývalé školy v Chabrovicích za částku 100.000,- Kč

- výběr poplatků a systém řízení vstupu na kurt

b) zastupitelstvo obce bere na vědomí

- rezignaci Josefa Kabeše na mandát zastupitele obce Skopytce

- došlé nabídky na výměnu oken a dveří kulturního domu

- úkol zajištění nabídek na výměnu vrat suterénu kulturních domu ve Skopytcích a výměnu okna a vrah hasičské zbrojnice ve Skopytcích

- řešení žádosti J.Soukupa na opravu přístupové komunikace

- urychlené řešení opravy cesty do „Prostředního“ na žádost J.Pavliše a J.Pařízka

- posouzení stavu akustiky rozhlasové sítě

- připomínku za účelem zhotovení ochranného valu prameniště na „Dělnicích“

- novou zastupující účetní

 

Ověřil :

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

                                                                                                                               Pavel Březina

                                                                                                                       Starosta obce Skopytce

Zapsal :

Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875