Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce ye dne28.3.2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č.21 ze dne 28. 3. 2013

 

Přítomni : Březina P., Makovec J., Kabeš J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Skořepa V., Křemen J.

 

 

Omluven : Pokorný R.

 

 

Program :

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Seznámení s výsledky hospodaření obce Skopytce za rok 2012

4. Seznámení s výsledky průběžného přezkoumání hospodaření obce Skopytce Krajským

     úřadem Jihočeského kraje

5. Schválení rozpočtových opatření

6. Projednání přijetí daru od  Krajského úřadu Jihočeského kraje

7. Projednání nákupu a modernizace počítačové techniky

8. Různé, diskuse

9. Usnesení, závěr

 

Ad2) Navržen Jiří Janovský a Jiří Makovec – jednohlasně schváleno

 

Ad3) Starosta seznámil přítomno s výsledky hospodaření obce Skopytce za rok 2012, které skončilo přebytkem ve výši cca 690 tis, Kč. Zastupitelstvo tyto bere na vědomí

 

Ad4) Dále starosta seznámil přítomné s výsledky přezkoumání hospodaření obce Skopytce  za rok 2012 ze strany Krajského úřadu  Jihočeského kraje České Budějovice. Byl zjištěn jeden nedostatek a to, že zpráva o nápravných opatřeních z minulého přezkoumání nebyla doručena KÚ Jčk do 15 dnů. Zastupitelstvo bere na vědomí. Závěrečný účet bude vyvěšen v obcích a na stránkách obce.

 

Ad5) Předložená rozpočtová změna č. , tato byla jednohlasně schválena. Na zvýšení výdajů bude použito finanční rezervy z účtu č. 7525301/0100.

 

 

Ad6) Zastupitelstvo obce  projednalo a jednohlasně schválilo přijetí daru od Krajského úřadu Jihočeského Kraje v Českých Budějovicích a to pozemky  p.č. 873/4 o výměře 236 m2, p.č. 873/5 o výměře 426 m2, p.č. 873/6 o výměře  433 m2, p.č. 873/7 o výměře 53 m2, p.č. 873/8 o výměře 131 m2, vše ostatní plocha, komunikace v k. ú. Skopytce.  

 

Ad7) Zastupitelstvo schvaluje nákup notebooku včetně potřebného softwaru pro účely zajištění účetnictví obce

 

Ad8) Zastupitelstvo bylo informováno o převedení pozemků cest do majetku obce a po dobu 10 let je nutné podávat zprávu o stavu a nakládání s komunikacemi.

Zastupitelstvo bylo informováno o vstupu ZD Košice do konkursního řízení. Díky tomu je zastaveno řízení ohledně převodu budovy školy v Chabrovicích do majetku obce.

Poškození kontejnerů na tříděný odpad – bude zjištěn stav závady vyprazdňování kontejneru a posouzena odborná oprava nebo oprava vlastními prostředky případně nákup nového kontejneru – zajistí J.Makovec

Přistavení kontejnerů pro komunální odpad – bude zajištěno během dubna a termín upřesněn po objednání dopravce

Přistavení kontejneru pro nebezpečný odpad – bude zajištěno v rámci svazku obcí Pod Horou

Přidání budovy vodojemu ve Skopytcích za částku 10000Kč do majetku obce.

Snížení hladiny dusičnanů v rozborech vody v prvním kvartálu 2013 v obou obcích.

Úprava a úklid pozemku v okolí jímání vody pro obec Chabrovice – zajistí Tíkal, Křemen, Janovský

V rámci nutných oprav je nutné zapěnit prasklinu ve zdi kulturního domu ve Skopytcích – zajistí Skořepa,Makovec.

Dále bude zajištěna nabídka na nové plastové okno a 3 vchodové dveře do kulturních domu ve Skopytcích.

Zjištění důsledku velké spotřeby el.energie v na elektroměru hospody ve Skopytcích – proměření spotřeby a zapojení hlavních spotřebičů – zajistí Makovec,Březina,Kabeš

 

Jímání  pitné vody do Chabrovic je napojena na přívodní vodič elektrické energie, který je vedený přes bývalý areál družstva ve Skopytcích. Tento vodič bude v budoucnu zrušen a je nutné zajistit změnu napájení jímání pitné vody.

Na obec přišla žádost od J.Soukupa o odsouhlasení zbudování rybníka na pozemku v osobním vlastnictví v oblasti na rybníkem LISTOPÁDEK.

Oprava obecního rozhlasu bude zajištěna novou firmou –Daniel Šárovec

Z řad zastupitelů bude realizována brigáda na dřevo do hospody ve Skopytcích.

Bude realizováno vsázení nových stromků okolo kapličky ve Skopytcích – zajistí zastupitelstvo

Členové zastupitelstva z Chabrovic zajistí sundání vánočního osvětlení ze smrku v parku na návsi v Chabrovicích.Do budoucna bude vánoční osvětlení realizováno na menším stromu.

 

Usnesení a závěr

a)      zastupitelstvo obce schvaluje :

-          rozpočtová změna č.

-          přijetí daru od Krajského úřadu Jihočeského Kraje v Českých Budějovicích a to pozemky  p.č. 873/4 o výměře 236 m2, p.č. 873/5 o výměře 426 m2, p.č. 873/6 o výměře  433 m2, p.č. 873/7 o výměře 53 m2, p.č. 873/8 o výměře 131 m2, vše ostatní plocha, komunikace v k. ú. Skopytce. 

b)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí

-          Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Skopytce  za rok 2012 ze strany Krajského úřadu  Jihočeského kraje České Budějovice

-          výsledky hospodaření obce Skopytce za rok 2012

 

Ověřil :

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

                                                                                                                               Pavel Březina

                                                                                                                       Starosta obce Skopytce

Zapsal :

Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875