Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.5. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. 14 dne 15. 5. 2012

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Pokorný R.,  Skořepa V., Kabeš J.

Omluven : Křemen J.

 

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení závěrečného účtu obce Skopytce za rok 2011

4. Projednání bezplatného převodu pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech     

    majetkových na obec Skopytce

5. Schválení rozpočtového opatření č. 2

6. Projednání zadávacích podmínek

7. Různé, diskuse

8. Usnesení, závěr

 

1. Zahájení, seznámení s programem

- program byl jednohlasně schválen

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 - navržen Jiří Janovský, Jiří Makovec – návrh jednohlasně schválen

 

3. Po přezkoumání hospodaření obce Skopytce Krajským úřadem – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích byl zastupitelstvem obce projednán závěrečný účet obce Skopytce za rok 2011 včetně všech příloh. Tento byl jednohlasně schválen se závěrem „bez výhrad“.

Dále byla projednána zpráva finanční a kontrolní komise.

 

4. Zastupitelstvo obce dne 20. 3. 2012 projednalo a jednohlasně schválilo žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod pozemků p.č. 871, 878/2, 879, 881, 884/1, 885 a 886 v k.ú. Skopytce z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

Obec Skopytce se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně přístupné účelové komunikace. Obec Skopytce se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to všech po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Zastupitelstvo obce dále schvaluje dodatek k již schválenému převodu, který zní 

„ V případě, že obce Skopytce převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou obec Skopytce převodem na třetí osobu získala.

V případ, že obec Skopytce nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.“

Zastupitelstvo obce tento dodatek, tak i celkový převod jednohlasně schvaluje.

 

5.Schválení rozpočtového opatření č.2

- rozpočtové opatření č. 2 bylo jednohlasně schváleno. Na zvýšení nákladů bude použito finančních prostředků jako rezervy z minulých let z účtu obce u KB Tábor 7525301/0100

 

 

6. Zastupitelstvo rozhodlo v rámci plánované rekonstrukce vedení vodovodu se zjistí průměr stávajícího nového vedení vodovodu od Skopytců do údolí potoka, na základě průměru potrubí a naměřené délky nového vedení se sepíše zadání projektu na nové vedení z údolí potoka k jímání vody. Toto zadání bude v červnu zveřejněno na internetu pro získání nabídky. Zodpovědná osoba je P.Březina.

Dále se zajistí odhad ceny opravy kapliček ve Skopytcích a Chabrovicích pro předložení žádosti o získání dotace na jejich opravu. Zodpovědná osoba je V.Skořepa

 

6. Různé,diskuse

- projednána žádost Jaroslava Soukupa o opravu příjezdové  cesty Na Spálený – zastupitelstvo jednohlasně schvaluje nákup a dopravu 18t štěrku na opravu příjezdové cesty Na spálený. Jaroslav Soukup si opravu dodaným materiál realizuje samostatně.

 

- projednána žádost Černoškové o příspěvek na elektřinu v rámci provozování prodejny potravin ve Skopytcích – jednohlasně schválen příspěvek ve výši poloviny vyúčtované částky z roční spotřeby elektrické energie a měsíční příspěvek ve výši 500,- Kč. Dále byl jednohlasně schválen nákup nové mrazničky, pověřen J. Makovec.

 

- projednán příspěvek na den dětí v Krátošicích 23. 6. 2012 – jednohlasně schválen příspěvek ve výši do 5000,- Kč, p

 

- projednání podmínek uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku – cesty p.č. 859/5 ve Skopytcích Janu a Anetě Pekařovým – jednohlasně schválen prodej pozemku v původně projednané ceně 30,-Kč/m2 za přijmutí podmínek umožnění vstupu na pozemek za účelem opravy nebo havárie vodovodu

 

- přijmutí daru od Květy Hoffmannové a uzavření darovací smlouvy na část pozemku – cesty p. č. 863/1 ve Skopytcích – jednohlasně schváleno přijmutí daru

 

7. Usnesení a závěr

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

-         závěrečný účet obce Skopytce za rok 2011 včetně všech příloh „bez výhrad“

-         již schválenou žádost o bezúplatný převod  a současně i samotný bezúplatný převod, včetně dodatku, pozemků pp. č. 871, 878/2, 879, 881, 884/1, 885 a 886 v k. ú. Skopytce z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Skopytce.

Obec Skopytce se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně přístupné účelové komunikace. Obec Skopytce se dále zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, to všech po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

„ V případě, že obce Skopytce převede předmětné nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou obec Skopytce převodem na třetí osobu získala.

V případ, že obec Skopytce nebude předmětné nemovitosti nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.“

 

-         v rámci plánované rekonstrukce vedení vodovodu zjištění průměru stávajícího nového vedení vodovodu od Skopytců do údolí potoka, na základě průměru potrubí a naměřené délky nového vedení se sepíše zadání projektu na nové vedení z údolí potoka k jímání vody. Toto zadání bude v červnu zveřejněno na internetu pro získání nabídky

-         závěrečný účet obce Skopytce za rok 2011 „ bez výhrad“ včetně všech příloh

-         nákup a dopravu 18t štěrku na opravu příjezdové cesty Na Spálený

-         rozpočtové opatření č. 2

-         příspěvek pí.Černoškové ve výši poloviny vyúčtované částky z roční spotřeby elektrické energie a následně 500,- Kč/měsíc a nákup nové el. mrazničky

-         příspěvek na dětský den v Krátošicích ve výši do 5000,- Kč

-         prodej pozemku – cesty p.č. 859/5 ve Skopytcích Janu a Anetě Pekařovým v ceně 30,- Kč/m2 za přijmutí podmínek umožnění vstupu na pozemek za účelem opravy nebo havárie vodovodu

-         přijmutí daru od Květy Hoffmannové a uzavření darovací smlouvy na část pozemku – cesty p. č. 863/1 ve Skopytcích

 

 

Ověřil :

 

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

 

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875