Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 24.7.2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č.15 dne 24. 7. 2012

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Pokorný R.,  Skořepa V.

 

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. projednání realizace opravy vodovodního řádu Skopytce a opravy kapliček v rámci POV

4. Schválení rozpočtových změn č. 3

5. Různé, diskuse

6. Usnesení, závěr

 

1. Zahájení, seznámení s programem

- program byl jednohlasně schválen

 

2.Volba ověřovatelů zápisu

 - navržen Jiří Makovec, Jiří Janovský – návrh jednohlasně schválen

 

3. Starosta seznámil přítomné se zprávou s výsledky přezkoumání rozboru vody vrtu ve Skopytcích, voda je z důvodu překročení limitu obsahu některých prvků (mangan,železo,nikl) nevyhovující a není vhodná ani z důvodu nízkého obsahu dusičnanů pro možnost poměrového míchání s vodou se stávajícího jímání vodovodu.

Zastupitelstvo navrhuje na internet umístit zadávací podmínky pro položení nového vedení vodovodu s vyjádřením do 15.8.2012.Návrh jednohlasně schválen.

Dále starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočty opravy kapliček v Chabrovicích a ve Skopytcích. Rozpočet oprav je cca 36000,-Kč pro kapličku v Chabrovicích a 65000,-Kč pro kapličku ve Skopytcích. Smlouva o opravě kapliček bude realizována uzavřením smlouvy se svazem obcí Pod horou v rámci POV. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo zaslání nabídek na opravy na svazek obcí Pod horou.

4. Schválení rozpočtových změn č. 3 – jednohlasně schváleno

5. Jako další byl projednán předložený rozpočet na opravu střechy, kupole a klempířských prvků pro kapličku ve Skopytcích v částce 20000,-Kč. Tyto práce budou finančně hrazeny plně v režii obce Skopytce. Tato nabídka bylo jednohlasně schválena.

Dále zastupitelstvo zvážilo nabídku na opravu klempířských prvků na kulturní dům ve Skopytcích z materiálu Lindab.V závislosti na hodnotě nabídky bude zvážena ještě nabídka zhotovení prvků z pozinkového plechu.

Z důvodu havarijního stavu části příjezdové cesty Na spálený po přívalových deštích v červenci bude vystavena žádost o nabídku na opravu části cesty s asfaltovým svrškem.

Jako další pod byla předběžně projednána nabídka na prodej budovy školy v Chabrovicích, kterou nabízí Zemědělské družstvo Košice k odprodeji částce 100000,-Kč. K tomuto bodu zastupitelstvo zohlední i daň z převodu nemovitosti, která činí 3% z odhadní ceny nemovitosti.

Dalším bodem jednání je instalace odkalovacího ventilu u Pekařů na vedení vodovodu ve Skopytcích. V této záležitosti je nutné vystavení smlouvy o zřízení věcného břemene na vstup na pozemek u Pekařů v případě údržby nebo havárie vodovodu. Předloženou smlouvu však vlastník pozemku odmítl podepsat.

Další záležitostí je striktní správa vstupu na hřiště za hospodou ve Skopytcích z důvodu snížení spotřeby energie na svícení a zajištění pořádku na hřišti. Zastupitelstvo schválilo příplatek za svícení na hřišti v hodnotě 50Kč/hod.

Dále v souvislosti s tradičním setkáním obyvatel obcí Skopytce a Chabrovice byl schválen termín konání na 8.9.2012.

Dalším bodem je zajištění nátěru zábradlí rybníka ve Skopytcích a posečení ploch jímání vodovodu a školní zahrady ve Skopytcích.

Další připomínkou vznesenou na zastupitelstvu je stav cesty v lese Doubravě po opravě. Důvodem připomínek je výskyt nečistot a nedodělků.

Jako další bod byla schválena návrh dotace v řádu 50% částky na úhradu platby za elektřinu pro provoz klubu ve Skopytcích (Fico).

 

5.Usnesení,závěr

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-         vypracování zadávacích podmínek pro realizaci opravy vodovodního řádu v obci Skopytce

-         zaslání nabídek na opravy kapliček na svazek obcí Pod horou

-         předložený rozpočet na opravu střechy, kupole a klempířských prvků pro kapličku ve Skopytcích

-         příplatek za svícení na hřišti v hodnotě 50Kč/hod

-         termín konání akce setkání občanů obcí Skopytce a Chabrovice

-         návrh dotace v řádu 50% částky na úhradu platby za elektřinu pro provoz klubu ve Skopytcích

 

 

Ověřil :

 

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

 

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875