Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.11. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce dne 27. 11. 2012 č. 19

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Skořepa V., Kabeš J.

Omluven : Pokorný R.

 

Program :

 1. Zahájení, seznámení s programem
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení rozpočtových změn č. 7
 4. Projednání  nabídek na výměnu svítidel veřejného osvětlení
 5. Příprava a projednání rozpočtu obce na rok 2013
 6. Projednání POV na rok 2013
 7. Projednání obecně závazné vyhlášky obce o odpadech
 8. Projednání ceny vodného na rok 2013
 9. Projednání koeficientu daně z nemovitosti na rok 2013 
 10. Diskuse, různé            
 11. Usnesení a závěr

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem

- program byl jednohlasně schválen

 

ad2) Volba ověřovatelů zápisu

 - navržen Jiří Janovský, Jiří Makovec – návrh jednohlasně schválen

 

ad3) Návrh rozpočtové změny č.7  byl jednohlasně schválen. Na zvýšení nákladů bude použito finančních prostředků jako rezervy z minulých let z účtu obce u KB Tábor 7525301/0100

 

ad4) Byly projednány 3 nabídky na opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení obcí Skopytce i Chabrovice  Jednohlasně schváleno zadání opravy veřejného osvětlení  Drobné provozovně Radenín.

 

ad5) Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2013, který bude předložen a vyvěšen do 10. 12. 2012

 

ad6) Zastupitelstvo obce schvaluje svou účast v realizaci společného projektu mikroregionu Pod Horou „opravy a údržba obecních objektů, veřejných prostor v obcích svazku Pod Horou – III.etapa“, a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 100tis. Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,tedy 30 tis.Kč.

Dále zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci v rámci POV, kdy bylo jednohlasně odsouhlaseno podat žádost na akci „ opravy obecních nemovitostí“.

 

ad 7) Zastupitelstvo schválilo návrh obecně závazné vyhlášky  obce č. 1/2013 o odpadech s návrhem,  zvýšit cenu odvozu odpadu na 300,- Kč/osoba a rok. Obec v roce 2011 zaplatila za odvoz komunálního odpadu částku

 

ad 8) Zastupitelstvo projednalo otázku zvýšení ceny vodného s tím, že tuto otázku odložilo na pozdější termín projednání bez jednoznačného závěru.

 

ad 9) Zastupitelstvo jednohlasně schválilo zachování základního koeficientu daně z nemovitosti pro rok 2013.

 

Ad 10)

 

ad11) Usnesení a závěr

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-         rozpočtovou změnu č. 7

-         svou účast v realizaci společného projektu mikroregionu Pod Horou „opravy a údržba obecních objektů, veřejných prostor v obcích svazku Pod Horou – III.etapa“, a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 100tis. Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,tedy 30 tis.Kč

-         zachování základního koeficientu daně z nemovitosti pro rok 2013.

-         zadání opravy veřejného osvětlení nejnižší nabídce a to Drobné provozovně Radenín.

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

- návrh rozpočtu na rok 2013

- návrh obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/2013

 

 

Ověřil :

 

Jiří Makovec

 

Jan Křemen

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                starosta obce Skopytce

zapsal :

Ing. Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875