Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 31.12. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce dne 31. 12. 2012 č. 20

 

Přítomni: Březina P., Makovec J., Křemen J., Janovský J., Tíkal J., Skořepa V., Kabeš J., Pokorný R.

Omluven : Příplatová V.,

 

Program :

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení rozpočtu obce Skopytce na rok 2013

4. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/2013

5. Schválení rozpočtových opatření č. 8

6. Schválení inventurní komise a inventarizace majetku

7. Návrh na vzetí kapličky do majetku obce

8. Projednání žádostí o finanční příspěvky

9. Různé, diskuse

10. Usnesení, závěr

 

ad1) Zahájení, seznámení s programem

- program byl jednohlasně schválen

 

ad2) Volba ověřovatelů zápisu

 - navržen Jiří Janovský, Jiří Makovec – návrh jednohlasně schválen

 

ad3) Byl sestaven návrh rozpočtu obce na rok 2013, kde je předpoklad příjmů 2.124.000,-Kč a nákladů 1.994.000,-Kč. Tento návrh rozpočtu byl jednohlasně schválen.

 

ad4) Ohledně návrhu obecně závazné vyhlášky o odpadech byla navržena změna vyjímající z placení za svoz odpadů osoby v trvalém bydlišti na samotě Na spáleným a Na Blažkově Mlýnu - vyhláška byla s touto změnou jednohlasně schválena

 

ad5) Předložené rozpočtové opatření č. 8 bylo jednohlasně schváleno. Na zvýšení nákladů bude použito finančních prostředků jako rezervy z minulých let z účtu obce u KB Tábor 7525301/0100.

 

 

ad6) Do inventarizační komise byli navrženi

- předseda: J. Makovec

- členové: J.Tíkal, J.Janovský, V.Skořepa, Jan Křemenová,

Inventarizační komise byla jednohlasně schválena. Termín 30. 1. 2013.

 

ad7) Zastupitelstvo schválilo zařazení kapličky na rozcestí ve Skopytcích do majetku obce za částku 2.000,- Kč.

 

ad8) Byl jednohlasně schválen dar 2000,-Kč na zřízení Baby-boxu v Táboře. Jedná se v pořadí o 54-tý baby-box instalovaný v České republice.

Žádost Rolničky Soběslav zatím nebyla schválena, rozhodnutí bylo odloženo na příští zastupitelstvo obce.

 

ad9) Různé, diskuse - nebyla

 

ad10) Usnesení a závěr

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

-         obecně závazné vyhlášky o odpadech

-         inventarizační komisi ve složení

 předseda: J. Makovec

 členové: J.Tíkal, J.Janovský, V.Skořepa, Jan Křemenová,

-          zařazení kapličky na rozcestí ve Skopytcích do majetku obce za částku 2.000,- Kč,

-         dar 2000,-Kč na zřízení Baby-boxu v Táboře

-         rozpočtové opatření č. 8

-         rozpočet obce na rok 2013, na straně příjmů 2.124.000,-Kč a nákladů 1.994.000,-Kč

 

 

 

 

Ověřil :

 

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

 

                                                                                                                       Pavel Březina

                                                                                                                starosta obce Skopytce

zapsal :

Ing. Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875