Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 8.10. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce dne 21. 8. 2012 č. 16

 

Přítomni : Březina P., Makovec J., Kabeš J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Pokorný R.,  Skořepa V.

 

Omluven : Křemen J.

 

 

 

Program :

  1. Zahájení, seznámení s programem
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Projednání nabídek na opravu vodovodního řádu ve Skopytcích
  4. Projednání darovací smlouvy mezi obcí Skopytce a Krajským úřadem – Jihočeský kraj České Budějovice
  5. Projednání nabídky ZD Košice na odkup bývalé školy v Chabrovicích
  6. Zařazení kapličky Chabrovice do majetku obce Skopytce
  7. Schválení rozpočtových opatření č. 4 a 5
  8. Různé, diskuse
  9. Usnesení a závěr

 

 

Ad1) Schůzi zahájil starosta, přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl jednohlasně schválen

 

Ad2) jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  Jiří Janovský a Jiří Makovec – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi(Jiří Makovec,Jiří Janovský) -  schváleno

 

Ad3) Délka opravy vodovodního řádu je 826m.Obdrželi jsme 3 nabídky s částkou 544808 Kč, 640 809Kč, 856 516Kč. Volíme pro kritérium výběru ve všech případech kvalitnější potrubí se světlostí 100mm bez nutnosti obsypu štěrkopískem.. Roman Pokorný navrhl, že by byl schopen provést výkop pro uložení vodovodních trubek v ceně 58.000,- Kč bez DPH a je schopen zajistit i další nabídku na vlastní položení a připojení vodovodních trubek na stávající vodovodní řád.

Na konečné rozhodnutí si zastupitelstvo nechá 1týden lhůtu pro ověření podrobností nabídek

 

Ad4) Starosta seznámil přítomné s návrhem darovací smlouvy darovat  Krajskému úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, část pozemků pod silnicí  III. třídy  č. 1364 a to dílů „b“  o výměře 6 m, oddělených na základě geometrického plánu č. 85 – 54/2009 ze dne 22. 2. 2010 z pozemkové parcely KN č. 33/1, dále dílu „c“ o výměře 29 m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 34, dále dílu „a“ o výměře 99 m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 859/1, vše pro obec Skopytce a kú Skopytce.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo darovací smlouvu ve prospěch KÚ Jihočeského kraje

 

Ad5) Zastupitelstvo po podrobné prohlídce budovy školy v Chabrovicích  jednohlasně schválilo reakci na nabídku od ZD Košice v částce 100000,- Kč s tím, že navrhuje kompromisní  kupní cenu ve  výši 70.000,- Kč.

 

Ad6) Bylo projednání a všemi hlasy schváleno zařazení kapličky Chabrovice do majetku obce Skopytce v hodnotě 10.000,- Kč.

 

 

Ad7) Schválení rozpočtových opatření č. 4 a 5. Na zvýšení nákladů bude použito finančních prostředků jako rezervy z minulých let z účtu obce u KB Tábor 7525301/0100

 

Ad8) Diskuse – nebyla

 

Ad 9) Usnesení a závěr

a)      Zastupitelstvo obce schvaluje

-        darovací smlouvu -  Krajskému úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, část pozemků pod silnicí  III. třídy  č. 1364 a to dílů „b“  o výměře 6 m, oddělených na základě geometrického plánu č. 85 – 54/2009 ze dne 22. 2. 2010 z pozemkové parcely KN č. 33/1, dále dílu „c“ o výměře 29 m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 34, dále dílu „a“ o výměře 99 m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 859/1, vše pro obec Skopytce a kú Skopytce.

-          návrh kompromisní  kupní ceny ve  výši 70.000,- Kč ZD Košice za odkup budovy školy v Chabrovicích.

-          schváleno zařazení kapličky Chabrovice do majetku obce Skopytce v hodnotě 10.000,- Kč.

-          rozpočtové opatření č. 4 a 5

 

 

 

                                                                                            Pavel Březina

                                                                                   Starosta obce Skopytce

Ověřil :

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

 

 

Zapsal :

Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875