Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 19.4. 2011

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopyce ze dne 19. 4.  2011  č.  4

 

Přítomni: Březina P., Příplatová V., Makovec J., Křemen J.,  Janovský J., Tíkal J., Skořepa V.,  Kabeš J.

Omluven :  Pokorný R.

 

Program :

 

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení převodu majetku ve vlastnictví státu na obec

4. Schválení rozpočtových opatření

5. Projednání prodeje části přístupové cesty k domu č. p. 2 ve Skopytcích Anetě a Janu

    Pekařovým

6. Projednání zadávacích podmínek pro realizaci POV 2011

7. Schválení věcného břemene – přípojka Skořepa

8. Projednání převedení cesty k Hoffmannovým na vlastnictví obce

9. Různé, diskuse

10. Usnesení, závěr

 

 ad. 1) Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl    jednohlasně přijat.

 

ad. 2) Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jiří Janovský a Jiří Makovec, oba byli jednohlasně schváleni.

 

ad. 3)  Dále byla projednáno uzavření smlouvy o bezplatném převodu nemovitého majetku (místních komunikací) na obec z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Uzavření táto smlouvy bylo jednohlasně schváleno.

 

ad. 4)  Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č.2/11, které bylo přítomnými zastupiteli jednohlasně schváleno. Na zvýšení výdajů bude použito finanční rezervy z minulých let z účtu 7525301/0100 vedeného u KB Tábor. 

 

ad. 5)  Dále bylo projednáno odprodání části přístupové cesty k domu č. p. 2 ve Skopytcích Anetě a Janu Pekařovým o výměře 137m2 za účelem vlastní údržby komunikace novým vlastníkem. V prodejní smlouvě bude ošetřena možnost přístupu obce na pozemek manželů Pekařových za účelem údržby obecní vodovodní sítě. Jednohlasně schváleno.

 

ad. 6)  V rámci obnovy zeleně obce bude vypracován odborný návrh, pověřen V.Skořepa, R.Pokorný a J.Makovec v rámci úpravy pozemku obecní návsi a u tenisového kurtu ve Skopytcích a obecní návsi v Chabrovicích. Dále bude rovněž proveden návrh za účelem provedení stavebních prací souvisejících s opravou objektů požárních nádrží a návsí obou obcí. Jednohlasně schváleno.

 

ad. 7)  Starosta obce seznámil přítomné se žádostí spol. EON, v zastoupení Geodetické kanceláře Dvořáček Tábor o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro přípojku el. energie k novostavbě domu Václava Skořepy ve Skopytcích. Žádost o uzavření smlouvy byla  7 zastupiteli schválena, jeden se hlasování zdržel.

ad. 8) Projednáno převedení majetku cesty k Hoffmannovým o výměře 244m2 formou darovací smlouvy od majitele na vlastnictví obce. Obec bude po převedení majetku zodpovídat o údržbu komunikace. Jednohlasně schváleno.

 

ad. 9)

- Projednán termín konání kulturní akce setkání občanů obcí – navržen termín sobota 25.6.2011

- Projednání a schválení finančního příspěvku obce na dětský den v Krátošicích ve výši 5000,-Kč

- ve výběrovém řízení na vedení účetnictví obce byla vybrána Jana Vaňková, Cahbrovice 4,

- projednána možnost odprodeje obecního majetku cesty přes hráz rybníka Na Blažku fyzické osobě – pověřen Jiří Makovec

 

ad. 10) Usnesení

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

- uzavření smlouvy o bezplatném převodu nemovitého majetku (místních komunikací) na obec z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

- rozpočtové opatření č. 2/2011

- odprodání části přístupové cesty k domu č. p. 2 o výměře 137 m2

- vypracování odborného návrhu na provedení stavebních prací v rámci obnovy zeleně obcí a opravy požárních nádrží

- schválení smlouvy o zřízení věcného břemene firmy EON pro přípojku el. energie k novostavbě domu Václava Skořepy

- převedení majetku cesty k Hoffmannovým od majitele na vlastnictví obce

- termín konání kulturní akce setkání občanů obcí

- finanční příspěvek obce na dětský den v Krátošicích

- prověření možnosti odprodeje obecního majetku cesty přes hráz rybníka na Blažku

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

 

Ověřil :

Jiří Janovský

 

Jiří Makovec  

                                                                                                           Pavel Březina

                                                                                                  Starosta obce Skopytce  


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875