Zápis č. 3

                  ze zasedání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 27. 12. 2010

 

Přítomni: Březina P.,  Janovský J., Makovec J.,  Příplatová V., Pokorný R., Tíkal J., Skořepa V., Kabeš J.,

Omluven :  Křemen J.,

 

Program :  1. Zahájení, seznámení s programem

                 2. Volba ověřovatelů zápisu

                 3. Schválení rozpočtu obce Skopytce na rok 2011

                 4. Schválení rozpočtových opatření č. 9/2010

                 5. Projednání žádosti o dotaci z POV

                 6. Schválení inventurní komise

                 7. Různé - diskuse

                 8. Usnesení a závěr

 

ad. 1. Schůze zahájil Pavel Březina, přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl jednohlasně schválen.

    

ad. 2. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jiří Janovský a Jiří Makovec, oba byli jednohlasně schváleni. 

 

ad. 3.   Rozpočet obce na rok 2011 byl navržen tak,  jak bylo stanoveno na minulém jednání zastupitelstva, tedy, je navržen jako vyrovnaný na straně příjmů ve výši 1800 tis. a na straně výdajů ve výši 1800 tis.  Rozpočet byl jednohlasně schválen.

 

ad. 4. Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření č. 9/2010. Tato byla jednohlasně schválena. Na případné zvýšen výdajů bude použito finanční rezervy z minulých let z účtu 7525301/0100 u KB Tábor.

 

 

ad. 5. Následně byla projednána žádost obce o dotaci z POV.  Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že žádost bude podána na opravu hrází a zábradlí vodovodních - požárních nádrží a obnovu přilehlé zeleně a  bude požádáno o dotaci ve výši 200.000,- Kč.

Žádost o dotaci byla jednohlasně schválena.

 

 

ad. 6. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh inventurní komise a to ve složení :

-          Jiří Makovec – předseda

-         Václav Skořepa – člen

-         Ing. Josef Tíkal – člen

-         Miloslava Strouhalová

Složení inventurní komise bylo jednohlasně schváleno.

 

ad. 7. Různé – diskuse

-         Starosta obce informoval, že byla zrevidována pojistná smlouva obce s hasičskou pojišťovnou a byla upravena dle požadavků obce.

 

 

ad. 8. Usnesení

- zastupitelstvo obce schvaluje :

  1. Rozpočet obce Skopytce na rok 2011 na straně příjmů ve výši 1800 tis a na straně výdajů ve výši 1800 tis..
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2010.
  3. Žádost o dotaci z POV na opravu hrází a zábradlí vodovodních - požárních nádrží a obnovu přilehlé zeleně  ve výši 200.000,- Kč.
  4. Inventurní komisi ve složení Jiří Makovec – předseda, Václav Skořepa – člen, Ing. Josef Tíkal – člen, Miloslava Strouhalová

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

 

Závěrem starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.

 

Ověřil :

Jiří janovský

 

Jiří Makovec  

                                                                                                           Pavel Březina

                                                                                                  Starosta obce Skopytce    


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875