Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skopyce konaného dne 11. 11. 2010 č. 1

 

Přítomni: Březina P., Křemen J. Janovský J., Makovec J.,  Příplatová V., Pokorný R., Tíkal J., Skořepa V., Kabeš J.,

 

Program :  1. Zahájení, seznámení s programem

                 2. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce

                 3. Složení slibu

                 4. Volba ověřovatelů zápisu

                 5. Volba volební a návrhové komise

                 6. Volba starosta obce Skopytce

                 7. Volba zástupce starosta obce, předsedy kontrolního a finančního výboru

                 8. Organizační záležitosti

                 9. Různé - diskuse

                10. Usnesení a závěr

ad. 1. Schůze zahájil Pavel Březina, přivítal přítomné a konstatoval, že přítomno všech 9 členů nově zvoleného zastupitelstva obce Skopytce.

ad. 2.  Následně Pavel Březina ověřil, že všichni přítomní členové zastupitelstva obce Skopytce mají od registračního úřadu ( MÚ Tábor ) vydaná osvědčení o zvolení. Následně byl dán návrh, aby bylo provedeno hlasování o ověření platnosti voleb, což bylo jednohlasné.

   

ad. 2. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jan Křemen a Jiří Makovec, oba byli jednohlasně schváleni. 

ad. 3.   Předsedající přečetl text slibu, kdy každý z přítomných řekl „ Slibuji“ a poté slib podepsal.

 

ad. 4. Následně jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Jan Křemen a Jiří Makovec, oba byli jednohlasně schváleni. 

 

ad. 5.  Do návrhové komise byl navržen Jan Křemen, Josef Kabeš a Václava Příplatová

           a do návrhové komise byl navržen Václav Skořepa, Jiří Janovský a Josef Tíkal.

Obě komise byly v tomto složení jednohlasně schváleny.

 

ad. 6. Pro volbu starosty, zástupce starosty, předsedy finančního a kontrolního výboru  byl ze strany volební komise navržen veřejný a jednohlasně odhlasován veřejný způsob volby.

Na funkci starosty obce byl navržen jeden kandidát a to Pavel Březina, nar. 19. 9. 1961, byt. Skopytce, Chabrovice 13, který byl zvolen 8 hlasy, 1 se zdržel.

 

ad. 7. Na funkci zástupce starosty byli navrženi 2 kandidáti a to Jiří Makovec a Václav Skořepa. Následně byl 7 hlasy pro, 1 proti, 1 se zdržel, zvolen zástupcem starosty Jiří Makovec.

Jako předseda finančního výboru byl navržen Václav Skořepa, který byl zvolen 8 hlasy pro, 1 se zdržel a jako předseda kontrolního výboru byl navržen Josef Tíkal, který byl zvolen 8 hlasy pro, 1 se zdržel.

 

 

 

ad. 8. Organizační záležitosti

-         jako zástupce obce ve Svazku obcí Pod Horou byl navržen a jednohlasně schválen Pavel Březina jako starosta obce.

-         následně byly navrženy a odsouhlaseny odměny zastupitelů – viz. příloha k zápisu.

 

ad. 9. Různé - diskuse

- starosta seznámil zastupitelstvo s POV a vyzval přítomné, aby na příštím zasedání zastupitelstva předložili návrhy na akce v příštím roce. 

 

ad. 10. Usnesení – návrhovou komisí byl přednesen návrh usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze dne 11. 11. 2010

-         I. Zastupitelstvo obce ověřuje platnost volby nových členů zastupitelstva obce Skopytce

-         II. Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Skopytce Ing. Pavla Březinu

-         III. Zastupitelstvo obce zvolilo zástupcem  starosty obce Skopytce Jiřího Makovce

-         IV. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru Václava Skořepů

-          V. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Josefa Tíkala

-         VI. Zastupitelstvo obce schválilo odměny za výkon funkcí – viz. příloha

-         VII. Zastupitestvo obce pověřuje zastupováním obce Skopytce ve Svazku obcí Pod Horou starostu obce.

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

 

Ověřil :

Jan Křemen

 

Jiří Makovec  

                                                                                                           Pavel Březina

                                                                                                  Starosta obce Skopytce    


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875