Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z veřejné schůze konané dne 12.12.2014

Zápis

z veřejné schůze, která se konala dne 12. 12. 2014 od 19.00 hod v Kulturním domě

ve Skopytcích

 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

a občané obcí Skopytce a Chabrovice (cca 25 občanů)

 

Program: 

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Kvalita vody, úprava vodáren
  3. Obdržené dotace v roce 2014
  4. Plánované dotace na rok 2015
  5. Rozpočet obce na rok 2015
  6. Ostatní, diskuze a závěr

 

AD 1) Starostka obce Jana Křemenová přivítala přítomné občany a všechny členy zastupitelstva obce. Poté proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni. Starostka přednesla program schůze, který byl také jednoznačně schválen.

 

AD2) Starostka obce seznámila občany obce s rozhodnutím Krajské hygienické stanice z listopadu 2014, že dodávaná voda z vodovodů v obou obcích je uznána pouze jako voda užitková. Vysvětlila důvod, kterým je ukončení druhé výjimky udělené na základě vyššího množství dusičnanů ve vodě a neprovedení žádných nápravných opatření. Starostka seznámila občany s dvěma druhy řešení této situace, kterými jsou buď odstranění dusičnanů nebo odstranění železa z vody (v případě využití pouze jednoho zdroje vody v každé obci). V diskuzi o problému se občané zajímali technické řešení návrhů a o cenu navrhovaných opatření. Poté starostka obce navrhla, že si každá domácnost zajistí pitnou vodu sama a to po dobu, než obec provede nápravná opatření s cílem zajištění správné kvality vody a to bez nároku na zvýšení ceny odebírané vody. Občané byli vyzvání o tomto návrhu hlasovat, pro návrh byla většina občanů, proti návrhu nebyl nikdo, zdrželi se hlasování 2 občané, kteří nejsou odběrateli vody z veřejného vodovodu.

 

AD3) Starostka obce informovala občany o získaných dotacích z POV v roce 2014 a jejich využití (sociální zařízení pro kurt a pergolu ve Skopytcích a pergola na návsi v Chabrovicích).

 

AD4) Starostka seznámila s podanými žádostmi o dotace z POV na rok 2015, a to dotace v rámci svazku obcí Pod horou, která bude použita na stavební úpravy hasičské schráně ve Skopytcích a dotace z POV, kterou žádá obec Skopytce bude použita na úpravny vody v obou obcích.

 

AD5) Občané byli informování o tom, že rozpočet obce na rok 2015 je vyvěšen v obou obcích a také na webu obce s tím, že se k němu mohou občané vyjadřovat.

 

AD6) Starostka informovala občany o úředních hodinách obce Skopytce, které budou každou středu od 17 do 19 hodin. V této době mohou občané využít službu CzechPoint.

Dále byli občané informováni o změnách termínů svozu domovního odpadu během vánoc.

Dále starostka informovala o možnosti využívání a poplatcích víceúčelového hřiště ve Skopytcích.

Občanům byla rovněž sdělena informace o výměně účetní obce, kdy nová účetní bude oznámena na dalším zasedání zastupitelstva obce.

Starostka obce vybídla občany k jakékoliv aktivitě v obcích, týkajících se především veřejně prospěšných prací pro obce (práce v lese, sezónní údržba obcí, atd.).

 

Na závěr schůze starostka občanům poděkovala za účast a veřejnou schůzi ukončila.

 

 

 

Usnesení a závěr z veřejné schůze:

 

Zastupitelstvo obce a občané obce schvalují:

  • provedení nezbytných nápravných opatření úpraven vody v obou obcích v co nejdřívějším možném termínu s cílem zajištění pitné vody pro občany
  • po tuto nezbytnou dobu nebude obec pitnou vodu pro občany zajišťovat a cena vody zůstane stejná

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová, DiS.

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

Ing. Hana Koželuhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 22.12.2014

 

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875