Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z veřejné schůze konané dne 21.5.2015

Zápis

z veřejné schůze, která se konala dne 21. 5. 2015 od 19.00 hod v Kulturním domě

ve Skopytcích

 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluveni: Píchová J.

a občané obcí Skopytce a Chabrovice (viz prezenční listina – k nahlédnutí na OÚ Skopytce)

 

Program: 

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Debata o zajištění pitné vody se zástupci Čevaku a Vak Projektu
  3. Rozhodnutí o zdrojích pitné vody, příp. o konání referenda
  4. Ostatní, diskuze a závěr

 

AD 1) Starostka obce Jana Křemenová přivítala přítomné občany a členy zastupitelstva obce. Poté proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni. Starostka přednesla program schůze, který byl také všemi schválen.

 

AD2) Na veřejné schůzi byl přítomen zástupce firmy Vak Projekt p. Pudil, který se po vyzvání starostkou ujal slova a seznámil přítomné s navrhovaným řešením ohledně zajištění pitné vody pro obě obce. Technicky popsal úpravnu vody, kterou je nutné postavit u vrtu ve Skopytcích, propojení obou obcí by bylo jednostranné a řízení a komunikaci obou vodojemů v obcích by navrhoval bezdrátovou. Na závěr zodpověděl dotazy občanů a veřejnou schůzi opustil. Poté následovala krátká debata mezi občany.

 

AD3) Dle prezenčních listin byla zjištěna účast občanů dle domácností. Z 28 domácností ve Skopytcích bylo přítomno 15 zástupců, z 20 domácností z Chabrovic bylo přítomno 11 zástupců, tj. nadpoloviční většina.

Starostka vyzvala k hlasování o návrhu propojení obou obcí a o vybudování úpravny vody u vrtu ve Skopytcích. Z 26 přítomných zástupců domácností hlasovalo pro návrh 20 občanů, proti návrhu 5 občanů a 1 se zdržel hlasování.

Výsledek hlasování je pro zastupitele obce zjištěním názoru ohledně řešení situace s pitnou vodou a bude na něho brán zřetel při další schůzi zastupitelstva, které rozhodne s konečnou platností.

 

AD4) Starostka obce vyzvala občany k diskuzi, p. Kabeš přednesl znovu problém pronájmu víceúčelového hřiště ve Skopytcích pro místní občany. Starostka navrhla zavedení paušálu za používání hřiště, který by platil na pravidelné časové využívání hřiště. Problémem se bude zabývat další schůze zastupitelů.

Na veřejných deskách obce byl vyvěšen závěrečný účet obce za rok 2014 i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat 10.6.2015.

 

 

Na závěr schůze starostka občanům poděkovala za účast a veřejnou schůzi ukončila.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Bohuslav Bican                                                                                 Jana Křemenová, DiS.

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

Ing. Hana Koželuhová

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 31.5.2015

 

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875