Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z veřejné schůze konané dne 6.5.2015

Zápis

z veřejné schůze, která se konala dne 6. 5. 2015 od 19.00 hod v Kulturním domě

ve Skopytcích

 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Bican B., Fiala P., Míka V., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Omluveni: Kopecký P., Píchová J.

a občané obcí Skopytce a Chabrovice (viz prezenční listina – k nahlédnutí na OÚ Skopytce)

 

Program: 

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Zajištění pitné vody v obou obcích
  3. Traktorový bagr Warinsky
  4. Ostatní, diskuze a závěr

 

AD 1) Starostka obce Jana Křemenová přivítala přítomné občany a členy zastupitelstva obce. Poté proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni. Starostka přednesla program schůze, který byl také všemi schválen.

 

AD2) Starostka obce seznámila občany obce se situací ohledně zajištění pitné vody v obcích ve stejném rozsahu jako na schůzi obecního zastupitelstva dne 29.4.2015 (viz zápis z jednání). Poté byli občané vyzváni k diskuzi, ve které bylo řešeno množství dodávané vody z vrtu ve Skopytcích, technické zajištění propojení vodojemů v obou obcích nebo otázka možného získání dotací. P.Březina (bývalý starosta obce) informoval o možném zdroji vody pro obec Chabrovice a to naproti vodojemu v Chabrovicích přes silnici.

Občané byli starostkou vyzváni k hlasování o propojení obcí na jeden zdroj pitné vody nebo k oddělenému zajištění vody pro každou obec. Především z důvodu nových informací pro občany bylo hlasování neúspěšné a na výzvu zda je tedy nutné konání referenda nebyla od občanů jednoznačná reakce.

Na závěr diskuze starostka navrhla do 14 dnů svolat další veřejnou schůzi, na kterou budou pozváni odborníci z VaK Projektu a Čevaku, kteří vysvětlí další technické a ekonomické podrobnosti.

 

AD3) Starostka obce přečetla občanům dopis, který byl adresován p. Jiřímu Makovcovi, ohledně opravy a vydání traktorového bagru Warinsky, který je obecním majetkem. Zároveň přečetla i odpověď od p. Makovce na tuto výzvu, ve které uvádí, že si není vědom žádných technických závad způsobených jeho osobou na tomto bagru a opravu bloku, která proběhla v minulém roce zajistil na základě výzvy od minulého zastupitelstva. Poté následovala diskuze mezi občany, ve které byla vznesená různá tvrzení o používání bagru a o jeho případném zanedbání, pro která ovšem nejsou žádné podklady.

Závěrem bylo dohodnuto, že p. Makovec uvede do provozu nefunkční spojku bagru a převeze ho v nejbližším možném termínu na obecní pozemek.

 

AD4) Starostka obce informovala o konání dětského dne v Krátošicích dne 6.6.2015 a o přípravné schůzce k jeho konání dne 8.5.2015 v Krátošicích na hřišti.

Občané byli seznámeni s tím, že správcem víceúčelového hřiště ve Skopytcích byl zvolen p. Jiří Eremiáš, který vede rezervace na hřiště a vydává klíče pro zájemce o sport. Poplatky za používání hřiště byly stanoveny na schůzi zastupitelstva obce dne 29.4.2015 (viz zápis z jednání). Někteří občané dále navrhli zavedení ročních paušálů za pravidelné používání hřiště.

P. Jan Pokorný informoval občany i zastupitele ohledně přerušeného přívodního kabelu k vodovodu v Chabrovicích (problém byl řešen na schůzi zastupitelstva dne 1.4.2015 – viz zápis z jednání). Firma Jasanka s.r.o. na žádost starostky zajistila odkrytí vodovodu, opravení přerušeného kabelu a fakturu za elektřinu bude dobropisovat. Dle měsíčního nápočtu po opravě kabelu vystaví novou fakturu zpětně za rok 2014. Zároveň informoval o zajištění opravy cesty do „Kamenců“ a zároveň vyzval zastupitelstvo k vyšší aktivitě při opravě cest. Starostka informovala, že byla schválena, z důvodu změny účelu žádosti o dotaci POV 2015, oprava cesty „K zadu“ v Chabrovicích v roce 2015.

P. Jiří Eremiáš žádal zametení části silnice ve Skopytcích -  zajistí starostka obce.

P. Jan Pekař upozornil na to, že k jeho rodinnému domu vede nezpevněná cesta, která je v majetku obce. Starostka slíbila, že se tímto problémem bude zabývat na příští schůzi zastupitelstva.

P. Roman Pokorný vznesl dotaz týkající se budovy bývalé MŠ v Chabrovicích a její případné odkoupení obcí. Starostka informovala o problémech s insolvencí a předběžném termínu pro převedení do likvidačního řízení (viz zápis z jednání ze dne 1.4.2015).

 

Na závěr schůze starostka občanům poděkovala za účast a veřejnou schůzi ukončila.

 

 

 

Usnesení a závěr z veřejné schůze:

 

Zastupitelstvo obce a občané obce schvalují:

  • svolání další veřejné schůze s účastí zástupců odborných firem a vyřešení situace se zajištěním pitné vody obou obcí
  • převezení traktorového bagru Warinsky na obecní pozemek a jeho předání

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Bohuslav Bican                                                                                 Jana Křemenová, DiS.

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

Ing. Hana Koželuhová

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 16.5.2015

 

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875