Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 16.8.2017

Zápis č. 6/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 16. 8. 2017 v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

Nepřítomni: Míka V.

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břememe – E.ON ČR

5. POV 2017 – informace

6. ČEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kočín-Mírovka“

7. Setkání občanů

8. Diskuse

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

2) Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON ČR

Starostka seznámila zastupitele se smlouvou č. 1030037768/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhradě za zřízení věcného břemene. Starostka vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 1-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu č. 1030037768/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhradě za zřízení věcného břemene.

5) POV 2017 - informace

POV 2017 – Svazek obcí Pod Horou - starostka seznámila zastupitele s konečnou podobou turistického odpočívadla, která budou v letošním roce z této dotace v obcích pořizována. Zastupitelé preferují zvýšenou variantu střechy odpočívadla a shodli se na pořízení 2 těchto odpočívadlech.

POV 2017 – vlastní – „Rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice“ – starostka informovala o projektu a postupu stavebního řízení. V nejbližší době bude zahájeno výběrové řízení.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Závěr a usnesení 2-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují v rámci dotace POV 2017 – Svazek obcí Pod Horou pořízení 2 turistických odpočívadel se zvýšenou střechou.

6) ČEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kočín-Mírovka“

Zastupitelé byli seznámeni s doplněným vyjádření firmy ČEPS ke stavbě ZVN Kočín-Mírovka, ve kterém se firma ČEPS zavazuje v případě kolizí jejich nápravu do 6 měsíců ode dne zjištění. Vyjádření se vztahuje na televizní, rozhlasové a datové signály a nemluví se o navigačních systémech. P. Skořepa požaduje ještě prověření a případné doplnění.

7) Setkání občanů

Na základě dohody bude letošní setkání občanů 26. 8. 2017 od 16h za kulturním domem ve Skopytcích.

8) Diskuse

Starostka obce informovala o průběhu prací v rámci akce „Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení“. V rámci akce byla podepsána dohoda o provedení archeologického průzkumu mezi Husitským muzeem v Táboře a Obcí Skopytce č. AO 104/2017.

Ověřovatelé zápisu:                                                 Starostka obce

Petr Kopecký                                                          Jana Křemenová

Václav Skořepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvěšeno na úřední desku: 25. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875