Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání obecního zastupitelstva 29.11.2017

Zápis č. 9/2017 z  jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 11. 2017 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. ml, Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Kopecký P., Míka V.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017
  4. Rozpočtová opatření
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
  6. Návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou 2018
  7. Vodovod – aktuální informace
  8. POV 2017 – aktuální informace
  9. POV 2018
  10. Diskuse, různé

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skořepa ml. – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení programu

Jana Křemenová přednesla program, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

3)   Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnění všech bodů usnesení z minulé schůze zastupitelstva.

 

4)   Rozpočtové změny

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými změnami č. 6 a č. 7. Jedná se o nižší částky, které se zastupitelům dává pouze na vědomí. Dále předložila ke schválení rozpočtovou změnu č. 8 (viz příloha zápisu), o které dala hlasovat.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 1-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtovou změnu č. 8.

 

5)   Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Starostka obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2018. Závazným ukazatelem jsou příjmy a výdaje shodně ve výši 3.090.000 Kč. Návrh rozpočtu bude řádně vyvěšen. O schválení tohoto návrhu bylo hlasováno.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 2-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši příjmu a výdajů a vyvěšení návrhu rozpočtu na veřejných deskách obce.

 

6)   Návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou 2018

Starostka obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou na rok 2018 a dala hlasovat o schválení tohoto návrhu, který je řádně vyvěšen na úředních deskách obce.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 3-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu Svazku obcí Pod Horou na rok 2018 a jeho vyvěšení na veřejných deskách obce.

 

7)   Vodovod – aktuální informac

Starostka obce informovala o nutnosti sestavení provozního řádu nového vodovodu, s tím, že stávající provozní řády obou obcí jsou nevyhovující. Předběžně byla oslovena firma Ekomonitor, která nabízí za vypracování provozního řádu vodovodu cenu 10.000Kč (bez DPH). Dále byla předložena nabídka p. Míka z firmy Kavas, který by zajišťoval odbornou odpovědnou osobu ve vodohospodářství obce na základě dohody.

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 

Závěr a usnesení 4-9/2017:

Zastupitelé schvalují vypracování provozního řádu vodovodu a úpravny vody firmou Ekomonitor za cenu 10.000Kč a vytvoření dohody s p. Míkou na zajištění autorizovaného technika ve vodohospodářství obce.

 

8)   POV 2017 – aktuální informace

Starostka informovala o postupujících pracích při opravě hasičské schráně ve Skopytcích.

 

9)   POV 2018

Z předložených návrhů na POV 2018 bude zažádáno v rámci dotačního titulu Komplexní úprava veřejných prostranství. V rámci této akce bude provedena oprava zpevňující zítky u vodojemu ve Skopytcích, zpevnění svahu a úprava parku na návsi v Chabrovicích. Dále budou provedeny opravy kanalizačních vpustí v obou obcích, které jsou na obecních pozemcích. 

 

10) Diskuse, různé

Starostka informovala o proběhlém auditu obce. Upozornila i na nevyhovující webové stránky obce.

 

Příští schůze zastupitelstva obce je naplánována na 29. 12. 2017.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                              Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                               Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8. 11. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875