Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » Závěrečný účet obce Skopytce za rok 2009

                    Závěrečný účet obce Skopytce za rok 2009

                                  ---------------------------------------------------------   

  1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího

 Schválený rozpočet 2009

-         příjmy v tis. Kč  1.424

-         výdaje v tis. Kč  1.415

 ukazatel rozpočtu                    2008                         2009                     rozdíl               % plnění

      v tis. Kč              upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2009-2008         2009/2008        

příjm. po konsol.        2654,3         2666,8       1970,8     1971,4         -695,4                  73,9

výdaj. po konsol.       1678,4          1636,6       3111,3     3082,1        1445,5                188,3

fin. tř. 8                       975,8           1030,1       1140,5    1110,7             80,6                107,8

saldo HV př. kons.                     0                             9                   

saldo HV po kons.                1030,1                     - 1110,7      

 

Hlavním důvodem zvýšení schváleného rozpočtu na upravený v oblasti příjmů je vyšší příjem z výtěžnosti daní a vyšších příjmů z prodeje dřeva po těžbě v obecních lesích.

V oblasti výdajů došlo ke zvýšení z důvodu realizace závěrečné fáze rekonstrukce vodovodního řádu a  rovněž byla v rámci  rekonstrukce chodníků zvýšena celková rekonstruovaná plocha oproti původnímu záměru.

  1. V průběhu roku došlo k provedení 12 rozpočtových opatření ( tis. Kč )

-         na straně příjmů zvýšení o částku   547,4

-         na straně výdajů zvýšení o částku 1667,1

  1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Rozpočet obce byl schvalován s mírným přebytkem na straně příjmů.  Na straně výdajů byl rozpočet v průběhu roku zvýšen z důvodu dokončení rekonstrukce vodovodního řádu v části obce Chabrovice a zvýšení celkové plochy rekonstruovaných chodníků a dále nutnosti nakoupit nové kontejnery na tříděný odpad.. Na straně příjmů došlo ke zvýšení z důvodu větších příjmů z prodeje dřeva a vyšší výtěžnosti daní.

 Zůstatek na všech účtech  v tis. Kč -  2333,5

z toho na BÚ –  484,4

term. vklad    - 1849,1

  1. Nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje

 

  1. Tvorba vlastních příjmů po kons. a rozhodujících položek  v meziročním porovnání

 vlastní příjmy                    2008                         2009                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2009-2008         2009/2008          

daňové                   1559,7         1560,1       1428,5     1428,8           -131,3                91,5

vlast. nedaň.            927,3           939,5         317,1       317,4           -622,1                33,8  

přijaté transf.           167,2        167,2          225,2          225,2             58                  134,6

 

  1. Srovnání dynamiky příjmů po konsolidaci

                   

Ukazatel rozp.                    2008                         2009                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2009-2008         2009/2008

celkem vl. př.         2487,1        2499,6      1745,6      1746,2        - 753,4                    69,8

neinv.dot.cel.             47,2            47,2          95,2        95,2               48                     201,6

invest.dot.cel.           120             120           130          130                10                     108

příj. po kons.          2654,3        2666,8      1970,8      1971,4        - 695,4                    73,9

 

  1. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů  a ze státních fondů

přehled dotací ze stát rozpočtu podle účelu v roce 2008

přehled dotací přidělených od Jč. Kraje

   ÚZ        ozn. účel. dot.                       přiděleno                 vyčerpáno            rozdíl

   711       Inv. dot. POV                       130000,- Kč            130000,- Kč            0

98348     nein. dot. volby                       37000,- Kč              30613,50 Kč      9386,50 Kč                                                                                                                                                                                          neinv dot. výk. st. správy                         7400,- Kč                7400,- Kč            0       

13101 aktivní pol. zaměst. pro obce      50794,- Kč              50794,- Kč            0

 

  1. Využití prostředků převedených obci z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů  a z rozpočtu kraje

 

Investiční dotace přijata  v rámci POV a použita v souladu se žádostí na rekonstrukci chodníků.

 

  1. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

 Ukazatel rozp.                    2008                         2009                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2009-2008         2009/2008

běž. výdaj.            1097,6          1056,6       1318,6    1289,5           232,9                   122

kap. výdaj               580,8            580         1792,7     1792,6         1212,6                   309

 

  1. a 11. Tyto oblasti osnovy nejsou obcí realizovány

 

12. Obec se  výrazně od schváleného rozpočtu v oblasti výdajů z důvodu dopracování rekonstrukce vodovodního řádu v části obce Chabrovice a vetší opravené plochy chodníků.

V oblasti příjmů došlo k mírnému nárůstu vzhledem k většímu objemu prodaného dřeva z těžby v obecních lesích a větší daňové výtěžnosti.

 

Obec Skopytce nesplácí žádné úvěry, nemá žádné dluhy. Rovněž nebyla žádné osobě či jinému subjektu  poskytnuta půjčka.

 

 

                                

                                                                                                           Ing. Pavel Březina

                                                                                                        starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875