Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » Závěrečný účet obce Skopytce za rok 2010

 

 

    Závěrečný účet obce Skopytce za rok 2010

                               ---------------------------------------------------------   

 

  1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího

 

Schválený rozpočet 2010

-         příjmy v tis. Kč  1850

-         výdaje v tis. Kč  1500

 

ukazatel rozpočtu                    2009                         2010                     rozdíl               % plnění

      v tis. Kč              upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2010-2009         2010/2009        

příjm. po konsol.       1970,8          1971,4       2195,2     2171,8          200,4                110,1

výdaj. po konsol.       3111,3          3082,1       2166,1     2120,6         -961,5                 69,8

fin. tř. 8                    -1140,5         -1110,7           29,1         51,2         1161,9                 

saldo HV př. kons.                     0                                        0                   

saldo HV po kons.                - 1110,7                             51,2

 

Hlavním důvodem zvýšení schváleného rozpočtu na upravený v oblasti příjmů je vyšší příjem z výtěžnosti daní a vyšších příjmů z prodeje dřeva po těžbě v obecních lesích.

V oblasti výdajů došlo ke zvýšení z důvodu realizace nutných oprav obecního majetku.

V průběhu roku došlo k provedení  rozpočtových opatření ( tis. Kč )

-         na straně příjmů zvýšení o částku  321,8

-         na straně výdajů zvýšení o částku  620,6

 

  1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Rozpočet obce byl schvalován s mírným přebytkem na straně příjmů.  Na straně výdajů byl rozpočet v průběhu roku zvýšen z důvodu nutných oprav obecního majetku a nákupu zahradní techniky. Na straně příjmů došlo ke zvýšení z důvodu větších příjmů z prodeje dřeva a vyšší výtěžnosti daní.

 

Zůstatek na všech účtech  v tis. Kč – 2384,8

z toho na BÚ –     533,6

term. vklad -       1851,2

 

  1. Nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje

 

  1. Tvorba vlastních příjmů po kons. a rozhodujících položek  v meziročním porovnání

 

vlastní příjmy                    2009                         2010                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2010-2009         2010/2009          

daňové                   1428,5         1428,8        1572,7     1560,9          132,1                109,2

vlast. nedaň.            317,1           317,4           279         267,5           -49,9                  84,2  

přijaté transf.           225,2           225,2           343,5      343,5           118,3               152,5

 

 

 

  1. Srovnání dynamiky příjmů po konsolidaci

                   

Ukazatel rozp.                    2009                         2010                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2010-2009         2010/2009

celkem vl. př.        1745,6         1746,2         1851,7     1828,4          82,2                   104,7

neinv.dot.cel.            95,2             95,2           343,5       343,5        248,3                   360,8

invest.dot.cel.          130              130                0              0             -130

příj. po kons.         1970,8         1971,4         2195,2     2171,8        200,4                   110,1

 

  1. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů  a ze státních fondů a přehled dotací ze stát rozpočtu podle účelu v roce 2010 a přehled dotací přidělených od Jč. Kraje

   ÚZ        ozn. účel. dot.                       přiděleno                 vyčerpáno            rozdíl

   710       Inv. dot. POV                       150000,- Kč            150000,- Kč            0

7900      neinv. dot. hasiči                          1390,-Kč                1390,-Kč             0

98071     nein. dot. volby  parl.               40000,- Kč               31830,- Kč       8170,- Kč      

98187    nein.dot.volby.ob.zas.                  58000,-Kč                43203.- Kč    14797.- Kč      
neinv dot. výk. st. správy                        79800,- Kč                79800,- Kč          0 

98005 neinv. sčítání lidu                           1629,-Kč                   1629,-Kč           0 

 

  1. Využití prostředků převedených obci z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů  a z rozpočtu kraje

 

Neinvestiční dotace přijata  v rámci POV a použita v souladu se žádostí na výměnu chlorovacích zařízení a oplocení.

 

Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje

 

Ukazatel rozp.                    2009                         2010                     rozdíl               % plnění

po kons. v tis.      upr. rozp.       skuteč.      upr. roz.    skut.         2010-2009         2010/2009

běž. výdaj.             1318,6         1289,5        1962,8      1919,8       630,3                   148,8

kap. výdaj.            1792,7          1792,6        203,3          200,8    -1591,8                   11,2

 

  1. a 11. Tyto oblasti osnovy nejsou obcí realizovány

 

12. Obec se  výrazně od schváleného rozpočtu v oblasti výdajů z důvodu většího objemu oprav obecního majetku a nákupu zahradní techniky.

V oblasti příjmů došlo k mírnému nárůstu vzhledem k většímu objemu prodaného dřeva z těžby v obecních lesích a větší daňové výtěžnosti.

 

Obec Skopytce nesplácí žádné úvěry, nemá žádné dluhy. Rovněž nebyla žádné osobě či jinému subjektu  poskytnuta půjčka.

 

 

                                

                                                                                                           Ing. Pavel Březina

                                                                                                        starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875