Jednání zastupitelstva za rok 2017

Archiv za rok 2017

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 29.12.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 29. 12. 2017, které se konalo v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P. (príchod 19 h), Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. st.

Neprítomni: Kopecký P., Skorepa V. ml.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017
Rozpoctová opatrení
Schválení rozpoctu 2018
Cena vodného na rok 2018
Stanovení inventurní komise
Darovací smlouva – Rolnicka Sobeslav
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní cinnosti a výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od roku 2018
Diskuse, ruzné

Pridaný bod jednání

Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. st. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctová opatrení c. 10 a c. 11.

c. 2-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpocet na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši príjmu a výdaju.

c. 3-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují zvýšení ceny vodného na 12 Kc za m3.

c. 4-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují inventurní komisi ve složení: predseda–B. Bican, clenové–V.Skorepa st., P. Kopecký a D. Pistulková.

c. 5-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují podepsání darovací smlouvy s Rolnickou Sobeslav.

c. 6-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují od 1.1.2018 zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbe obcí na 75 Kc/hod. Dále schvalují, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní cinnosti práce pro obec – údržbu obce a cinnost správce vodovodu. Zároven schvalují beze zmeny výši odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od 1.1.2018 (viz. príloha k zápisu).

c. 7-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro V. Príplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000 Kc.

c. 8-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro J. Eremiáše za údržbu víceúcelového hríšte ve výši 2500 Kc.

c. 9-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o sdružených službách dodávky elektriny ze síte nízkého napetí c. 9400499833

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa st. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 5. 1. 2018

Sejmuto z úrední desky:

ápis z jednání obecního zastupitelstva 29.12.2017

Zápis c. 10/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 12. 2017 v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P. (príchod 19 h), Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. st.

Neprítomni: Kopecký P., Skorepa V. ml.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017
Rozpoctová opatrení
Schválení rozpoctu 2018
Cena vodného na rok 2018
Stanovení inventurní komise
Darovací smlouva – Rolnicka Sobeslav
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní cinnosti a výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od roku 2018
Diskuse, ruzné

Pridaný bod jednání

Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skorepa st. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program a navrhla pridání jednoho bodu do programu. Program byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Rozpoctové zmeny

Starostka seznámila zastupitele s rozpoctovým opatrením c. 9. Jedná se o cástku do 50 tisíc korun, které se zastupitelum dává pouze na vedomí. Dále predložila ke schválení rozpoctová opatrení c. 10 a c. 11, která byla nad tuto cástku a o kterých dala hlasovat.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctová opatrení c. 10 a c. 11.

5) Schválení rozpoctu 2018

Starostka obce informovala o rádném vyvešení návrhu rozpoctu na rok 2018. Rozpocet je vyrovnaný a závazným ukazatelem jsou príjmy a výdaje shodne ve výši 3 090 000 Kc. O schválení rozpoctu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpocet na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši príjmu a výdaju.

6) Cena vodného na rok 2018

Vzhledem k výstavbe nové úpravny vody bylo zastupiteli navrženo zvýšení ceny vodného na 12 Kc za m3.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují zvýšení ceny vodného na 12 Kc za m3.

7) Stanovení inventurní komise

Do inventurní komise byli navrženi: predseda – B. Bican, clenové – V.Skorepa st., P. Kopecký, D. Pistulková – úcetní obce. Termín do 31. 1. 2018.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 4-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují inventurní komisi ve složení: predseda–B. Bican, clenové–V.Skorepa st., P. Kopecký a D. Pistulková.

8) Darovací smlouva – Rolnicka Sobeslav

Starostka predložila ke schválení darovací smlouvu s Rolnickou Sobeslav. Cástka financního daru je 18.000 Kc a bude použita pro Janu Mindlovou.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 5-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují podepsání darovací smlouvy s Rolnickou Sobeslav.

9) Dohody o provedení práce, dohody o pracovní cinnosti a výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od roku 2018

Starostka obce seznámila zastupitele s prodloužením pracovních smluv pro rok 2018. Bylo navrženo zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbe obcí na cástku 75 Kc/hod od 1. 1. 2018.

Bylo navrženo, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní cinnosti práce pro obec (údržba obce, správce vodovodu).

Zároven byla odsouhlasena beze zmeny výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od 1.1.2018.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 6-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují od 1.1.2018 zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbe obcí na 75 Kc/hod. Dále schvalují, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní cinnosti práce pro obec – údržbu obce a cinnost správce vodovodu. Zároven schvalují beze zmeny výši odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od 1.1.2018 (viz. príloha k zápisu).

10) Diskuse, ruzné

Starostka navrhla jednorázove odmenit V. Príplatovou za psaní kronik obou obcí.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 7-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro V. Príplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000 Kc.

Dále byla navržena jednorázová odmena pro p. J. Eremiáše za údržbu víceúcelového hrište.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 8-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro J. Eremiáše za údržbu víceúcelového hríšte ve výši 2500 Kc.

11) Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny

Byla predložena ke schválení Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny ze síte nízkého napetí c. 9400499833 týkající se navýšení jistice ve vodárne ve Skopytcích.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 9-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o sdružených službách dodávky elektriny ze síte nízkého napetí c. 9400499833

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa st. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 5. 1. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 29.11.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 29. 11. 2017, které se konalo v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml, Skorepa V. st.

Neprítomni: Kopecký P., Míka V.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017
Rozpoctová opatrení
Návrh rozpoctu obce na rok 2018
Návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou 2018
Vodovod – aktuální informace
POV 2017 – aktuální informace
POV 2018
Diskuse, ruzné

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctovou zmenu c. 8.

c. 2-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpoctu na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši príjmu a výdaju a vyvešení návrhu rozpoctu na verejných deskách obce.

c. 3-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou na rok 2018 a jeho vyvešení na verejných deskách obce.

c. 4-9/2017:

Zastupitelé schvalují vypracování provozního rádu vodovodu a úpravny vody firmou Ekomonitor za cenu 10.000Kc a vytvorení dohody s p. Míkou na zajištení autorizovaného technika ve vodohospodárství obce.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 8. 12. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 29.11.2017

Zápis c. 9/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 11. 2017 v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml, Skorepa V. st.

Neprítomni: Kopecký P., Míka V.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017
Rozpoctová opatrení
Návrh rozpoctu obce na rok 2018
Návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou 2018
Vodovod – aktuální informace
POV 2017 – aktuální informace
POV 2018
Diskuse, ruzné

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 25. 10. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Rozpoctové zmeny

Starostka seznámila zastupitele s rozpoctovými zmenami c. 6 a c. 7. Jedná se o nižší cástky, které se zastupitelum dává pouze na vedomí. Dále predložila ke schválení rozpoctovou zmenu c. 8 (viz príloha zápisu), o které dala hlasovat.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctovou zmenu c. 8.

5) Návrh rozpoctu obce na rok 2018

Starostka obce predložila zastupitelum návrh rozpoctu na rok 2018. Závazným ukazatelem jsou príjmy a výdaje shodne ve výši 3.090.000 Kc. Návrh rozpoctu bude rádne vyvešen. O schválení tohoto návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpoctu na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši príjmu a výdaju a vyvešení návrhu rozpoctu na verejných deskách obce.

6) Návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou 2018

Starostka obce predložila zastupitelum návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou na rok 2018 a dala hlasovat o schválení tohoto návrhu, který je rádne vyvešen na úredních deskách obce.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-9/2017:

Zastupitelé obce schvalují návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou na rok 2018 a jeho vyvešení na verejných deskách obce.

7) Vodovod – aktuální informac

Starostka obce informovala o nutnosti sestavení provozního rádu nového vodovodu, s tím, že stávající provozní rády obou obcí jsou nevyhovující. Predbežne byla oslovena firma Ekomonitor, která nabízí za vypracování provozního rádu vodovodu cenu 10.000Kc (bez DPH). Dále byla predložena nabídka p. Míka z firmy Kavas, který by zajištoval odbornou odpovednou osobu ve vodohospodárství obce na základe dohody.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 4-9/2017:

Zastupitelé schvalují vypracování provozního rádu vodovodu a úpravny vody firmou Ekomonitor za cenu 10.000Kc a vytvorení dohody s p. Míkou na zajištení autorizovaného technika ve vodohospodárství obce.

8) POV 2017 – aktuální informace

Starostka informovala o postupujících pracích pri oprave hasicské schráne ve Skopytcích.

9) POV 2018

Z predložených návrhu na POV 2018 bude zažádáno v rámci dotacního titulu Komplexní úprava verejných prostranství. V rámci této akce bude provedena oprava zpevnující zítky u vodojemu ve Skopytcích, zpevnení svahu a úprava parku na návsi v Chabrovicích. Dále budou provedeny opravy kanalizacních vpustí v obou obcích, které jsou na obecních pozemcích.

10) Diskuse, ruzné

Starostka informovala o probehlém auditu obce. Upozornila i na nevyhovující webové stránky obce.

Príští schuze zastupitelstva obce je naplánována na 29. 12. 2017.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 8. 11. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 25.10.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 25. 10. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml. (príchod 19.00 hod), Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017
Rozpoctové zmeny
Zmena c. 1 Územního plánu Skopytce
CEPS, a.s. – smlouvy o zrízení vecného bremene
POV 2017 – aktuální informace
Pristavení velkoobjemového kontejneru, nebezpecný odpad
Diskuse, ruzné

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce vydává v samostatné pusobnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona c. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákona) ve znení pozdejších predpisu, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, Zmenu c. 1 územního plánu Skopytce. Zmena c. 1 územního plánu je vydána opatrením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu.

c. 2-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje:

Smlouvu o zrízení vecného bremene c. A.0348-00634 (Skopytce)
Smlouvu o zrízení vecného bremene c. A.0384-00411 (Chabrovice)
Dohodu o jednorázové náhrade za omezení v užívání nemovitosti c. D-A.0348-0302

c. 3-8/2017:

Záver a usnesení 3-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje darovací smlouvu s SDH Skopytce na cástku 9000 Kc.

c. 4-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje kupní smlouvu s panem Janem Parízkem na odkup pozemku p.c. 87/2 v k.ú. Skopytce o výmere 4261 m2 podle GP c. 133-2017014/2017 za dohodnutou cenu 30 Kc/m2.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 3. 11. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 25.10.2017

Zápis c. 8/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 25. 10. 2017 v 18.30 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml. (príchod 19.00 hod), Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017
Rozpoctové zmeny
Zmena c. 1 Územního plánu Skopytce
CEPS, a.s. – smlouvy o zrízení vecného bremene
POV 2017 – aktuální informace
Pristavení velkoobjemového kontejneru, nebezpecný odpad
Diskuse, ruzné

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Bohuslav Bican – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Rozpoctové zmeny

Starostka seznámila zastupitele s rozpoctovými zmenami c. 3, c. 4 a c. 5. Jedná se o nižší cástky, které se zastupitelum dávají pouze na vedomí.

5) Zmena c. 1 Územního plánu Skopytce

Mistostarostka seznámila zastupitele s finální podobou zmeny c. 1 Územního plánu Skopytce. Vyzvala zastupitele k hlasování o vydání zmeny územního plánu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce vydává v samostatné pusobnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona c. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákona) ve znení pozdejších predpisu, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, Zmenu c. 1 územního plánu Skopytce. Zmena c. 1 územního plánu je vydána opatrením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu.

6) CEPS, a.s. – smlouvy o zrízení vecného bremene

Starostka obce seznámila zastupitele se Smlouvami o zrízení vecného bremene a s Dohodou o jednorázové náhrade za omezení užívání nemovitosti. Vyzvala zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje:

Smlouvu o zrízení vecného bremene c. A.0348-00634 (Skopytce)
Smlouvu o zrízení vecného bremene c. A.0384-00411 (Chabrovice)
Dohodu o jednorázové náhrade za omezení v užívání nemovitosti c. D-A.0348-0302

7) POV 2017 – aktuální informace

Starostka informovala zastupitele o již provedených pracích u akce „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“ a o dalším postupu. Ohledne rozhodnutí o barve nové úpravny vody ve Skopytcích se zastupitelé shodli na bílé barve se svetle modrými pruhy.

POV 2017 Svazek obcí Pod horou je nutné vytycit presné umístení turistických odpocívadel. V obou obcích to zajistí místní zastupitelé.

8) Pristavení velkoobjemového kontejneru, nebezpecný odpad

Behem mesíce listopadu bude v obou obcích pristaven velkoobjemový kontejner vcetne sberu nebezpecného odpadu. Soucasne si každá obec samostatne stanoví termín pro podzimní úklid obce.

9) Diskuse, ruzné

Audit obce probehne 15. 11. 2017. Predsedové financní a kontrolní komise predloží své zprávy.

POV 2018 – na príští schuzi zastupitelstva v listopadu bude nutné rozhodnout o akci na rok 2018.

Starostka seznámila zastupitele s darovací smlouvou mezi obcí Skopytce a SDH Skopytce na cástku 9000 Kc. Vyzvala zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje darovací smlouvu s SDH Skopytce na cástku 9000 Kc.

Starostka predložila ke schválení kupní smlouvu s panem Janem Parízkem na odkup pozemku p.c. 87/2 v k.ú. Skopytce o výmere 4261 m2 podle GP c. 133-2017014/2017 za dohodnutou cenu 30 Kc/m2.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 4-8/2017:

Zastupitelstvo obce Skopytce schvaluje kupní smlouvu s panem Janem Parízkem na odkup pozemku p.c. 87/2 v k.ú. Skopytce o výmere 4261 m2 podle GP c. 133-2017014/2017 za dohodnutou cenu 30 Kc/m2.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 3. 11. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 20.9.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 20. 9. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V., Skorepa V. ml.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Výberové rízení – POV 2017 „Rekonstrukce strechy a interiéru hasicské zbrojnice“

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Bican Bohuslav.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

Záver a usnesení 1-7/2017:

Zastupitelé obce vybrali firmu Petrastav, s.r.o. na akci „Rekonstrukce strechy a interiéru hasicské zbrojnice“ a schvalují podepsání Smlouvy o dílo s firmou Petrastav, s.r.o. za celkovou cástku 492.273,44 Kc s DPH s tím, že akce bude dokoncena do 30.11.2017.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 23. 9. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 20.9.2017

Zápis c. 7/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 20. 9. 2017 v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V., Skorepa V. ml.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Výberové rízení – POV 2017 „Rekonstrukce strechy a interiéru hasicské zbrojnice“

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Bohuslav Bican – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Výberové rízení – POV 2017 „Rekonstrukce strechy a interiéru hasicské zbrojnice“

Starostka informovala zastupitele o došlých nabídkách z firmy Petrastav, s.r.o., která se jako jediná zapojila do výberového rízení a to i pres to, že byly naprímo poštou osloveny 4 firmy a další 3 informovány o probíhajícím výberovém rízení emailem. Také byly veškeré podklady vyvešeny na stránkách obce.

Nabídka byla pred prítomnými otevrena a byly zkontrolovány veškeré povinné prílohy. Nabídnutá cena za kompletní akci je uvedena ve výši 492.273,44 Kc s DPH s tím, že akce bude dokoncena do 30.11.2017 dle zadání výberového rízení s címž zastupitelé souhlasí.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-7/2017:

Zastupitelé obce vybrali firmu Petrastav, s.r.o. na akci „Rekonstrukce strechy a interiéru hasicské zbrojnice“ a schvalují podepsání Smlouvy o dílo s firmou Petrastav, s.r.o. za celkovou cástku 492.273,44 Kc s DPH s tím, že akce bude dokoncena do 30.11.2017.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 23. 9. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 16.8.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 16. 8. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017

4. Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného brememe – E.ON CR

5. POV 2017 – informace

6. CEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kocín-Mírovka“

7. Setkání obcanu

8. Diskuse

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Skorepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu c. 1030037768/002 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhrade za zrízení vecného bremene.

c. 2-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují v rámci dotace POV 2017 – Svazek obcí Pod Horou porízení 2 turistických odpocívadel se zvýšenou strechou.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 25. 8. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 16.8.2017

Zápis c. 6/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 16. 8. 2017 v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017

4. Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného brememe – E.ON CR

5. POV 2017 – informace

6. CEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kocín-Mírovka“

7. Setkání obcanu

8. Diskuse

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 4. 7. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene E.ON CR

Starostka seznámila zastupitele se smlouvou c. 1030037768/002 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhrade za zrízení vecného bremene. Starostka vyzvala prítomné zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu c. 1030037768/002 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhrade za zrízení vecného bremene.

5) POV 2017 – informace

POV 2017 – Svazek obcí Pod Horou – starostka seznámila zastupitele s konecnou podobou turistického odpocívadla, která budou v letošním roce z této dotace v obcích porizována. Zastupitelé preferují zvýšenou variantu strechy odpocívadla a shodli se na porízení 2 techto odpocívadlech.

POV 2017 – vlastní – „Rekonstrukce strechy a interiéru hasicské zbrojnice“ – starostka informovala o projektu a postupu stavebního rízení. V nejbližší dobe bude zahájeno výberové rízení.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-6/2017:

Zastupitelé obce schvalují v rámci dotace POV 2017 – Svazek obcí Pod Horou porízení 2 turistických odpocívadel se zvýšenou strechou.

6) CEPS – rušení signálu „Vedení ZVN Kocín-Mírovka“

Zastupitelé byli seznámeni s doplneným vyjádrení firmy CEPS ke stavbe ZVN Kocín-Mírovka, ve kterém se firma CEPS zavazuje v prípade kolizí jejich nápravu do 6 mesícu ode dne zjištení. Vyjádrení se vztahuje na televizní, rozhlasové a datové signály a nemluví se o navigacních systémech. P. Skorepa požaduje ješte proverení a prípadné doplnení.

7) Setkání obcanu

Na základe dohody bude letošní setkání obcanu 26. 8. 2017 od 16h za kulturním domem ve Skopytcích.

8) Diskuse

Starostka obce informovala o prubehu prací v rámci akce „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“. V rámci akce byla podepsána dohoda o provedení archeologického pruzkumu mezi Husitským muzeem v Tábore a Obcí Skopytce c. AO 104/2017.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 25. 7. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 4.7.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 4. 7. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z 21. 6. 2017

4. Príkazní smlouva c. 131/2017 (TAREKA s.r.o.)

5. Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Skorepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Príkazní smlouvu c. 131/2017.

c. 2-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 14. 7. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 4.7.2017

Zápis c. 5/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 4. 7. 2017 v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z 21. 6. 2017

4. Príkazní smlouva c. 131/2017 (TAREKA s.r.o.)

5. Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 21. 6. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Príkazní smlouva c. 131/2017

Starostka seznámila zastupitele s príkazní smlouvou c. 131/2017 na výkon technického dozoru vc. kolaudace na stavbe „Skopytce-úpravna vody pro místní cást Skopytce a Chabrovice vc.pripojení.“ Navržená odmena za výkon technického dorozu je 40.000 Kc. Zastupitelé o smlouve hlasovali.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Príkazní smlouvu c. 131/2017.

5) Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

Starostka obce predložila ke schválení návrh smlouvy o dílo mezi Obcí Skopytce a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. na autorský dozor vykonávaný dle potreby na stavbe „Skopytce-úpravna vody pro místní cást Skopytce a Chabrovice vc.pripojení.“. Dále je ve smlouve navrženo, že veškerá rešení projektových závad bude Ekomonitor provádet bezplatne a neprodlene. Navržená hodinová sazba je 500 Kc a doprava ciní 8 Kc/km. Zastupitelé o smlouve hlasovali.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 14. 7. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 21.6.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 21. 6. 2017,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Bican B., Míka V.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017
Schválení záverecného úctu za rok 2016
Schválení úcetní záverky k 31. 12. 2016
Smlouva o dílo – „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“
POV 2017 – DSO Pod horou
Diskuse, ruzné

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Skorepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují záverecný úcet obce Skopytce za rok 2016 bez výhrad a zároven schvalují zprávu o kontrole hospodarení obce za rok 2016 bez výhrad.

c. 2-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují úcetní záverku obce Skopytce k 31. 12. 2016 bez výhrad.

c. 3-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují uzavrení smlouvy o dílo s firmou DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o. na provedení akce „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 30. 6. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 21.6.2017

Zápis c. 4/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 21. 6. 2017 v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Bican B., Míka V.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017
Schválení záverecného úctu za rok 2016
Schválení úcetní záverky k 31. 12. 2016
Smlouva o dílo – „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“
POV 2017 – DSO Pod horou
Diskuse, ruzné

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 31. 5. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Schválení záverecného úctu za rok 2016

Starostka informovala o rádném uverejnení záverecného úctu obce vcetne zprávy o kontrole hospodarení obce za rok 2016. Starostka vyzvala prítomné zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují záverecný úcet obce Skopytce za rok 2016 bez výhrad a zároven schvalují zprávu o kontrole hospodarení obce za rok 2016 bez výhrad.

5) Schválení úcetní záverky k 31.12.2016

Starostka informovala o rádném uverejnení všech dokumentu vztahující se k úcetní záverce k 31. 12. 2016. Vyzvala zastupitele k hlasování.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují úcetní záverku obce Skopytce k 31. 12. 2016 bez výhrad.

6) Smlouva o dílo – „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“

Starostka obce informovala zastupitele o získané dotaci z Operacního programu životního prostredí a vyzvala zastupitele k hlasování o uzavrení smlouvy s víteznou firmou DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-4/2017:

Zastupitelé obce schvalují uzavrení smlouvy o dílo s firmou DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o. na provedení akce „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“.

7) POV 2017 – DSO Pod horou

Starostka seznámila zastupitele s návrhem cyklo-turistického odpocívadla, které bylo Svazkem obcí Pod horou vybráno z výberového rízení. V prípade porízen odpocívadel tohoto typu, zastupitelé souhlasí pouze s 1 kusem.

8) Diskuse, ruzné

Starostka obce informovala, že bude zavedeno osvetlení do pergoly ve Skopytcích.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 30. 6. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 31.5.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 31. 5. 2017,

které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml.

Neprítomni: Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017
Smlouva o dílo – „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“
POV 2017 – oprava hasicské schráne ve Skopytcích
POV 2017 – DSO Pod horou
Vyjádrení firmy CEPS k rušení signálu
Zvolení nového clena kontrolní komise
Rozpoctové opatrení
Diskuse, ruzné

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Skorepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují Václava Skorepu ml. Jako nového clena kontrolní komise.

c. 2-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctové opatrení c. 2.

c. 3-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištení nákupu a dopravy zpevnujícího materiálu na príjezdovou cestu k domu p. Jana Pekare.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 9. 6. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Zápis c. 3/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 31. 5. 2017 v 18.30 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml.

Neprítomni: Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017
Smlouva o dílo – „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“
POV 2017 – oprava hasicské schráne ve Skopytcích
POV 2017 – DSO Pod horou
Vyjádrení firmy CEPS k rušení signálu
Zvolení nového clena kontrolní komise
Rozpoctové opatrení
Diskuse, ruzné

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program, který byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Smlouva o dílo-„Skopytce-úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“

Starostka informovala zastupitele o tom, že zatím nebylo rozhodnuto o pridelení dotace z programu OPŽP.

5) POV 2017 – oprava hasicské schráne ve Skopytcích

Starostka predložila zastupitelum k nahlédnutí predbežný projekt na druhou cást opravy hasicské schráne ve Skopytcích. Upozornila na nekteré nové skutecnosti, které bude nutné z duvodu statiky stavby vyrešit. Je tedy možné, že celková cástka za opravu bude vyšší než se puvodne predpokládalo.

6) POV 2017 – DSO Pod horou

Jak již bylo na minulém zasedání zmíneno, letošní téma pro cerpání dotace z POV pro DSO Pod horou bude cykloturistika. Konkrétne se bude jednat o porízení cyklo-turistických odpocívadel do obcí. Pro každou obec v rámci svazku se uvažuje o porízení dvou techto odpocívadel. V diskuzi mezi zastupiteli byla predbežne vytipována místa, ale bude ješte nutné zjistit presné rozmery odpocívadel, prípadne souhlas vlastníka pozemku s jejich umístením.

7) Vyjádrení firmy CEPS k rušení signálu

Na základe požadavku zastupitele ze zasedání dne 9. 11. 2016 byla firma CEPS požádána o vypracování vyjádrení ohledne rušení signálu stavbou vysokonapetového vedení. Se získaným vyjádrením firmy CEPS starostka obce zastupitele seznámila. Na žádost p. Skorepy bude znovu zažádáno doplnení, že prípadné zjištení nepríznivých vlivu vedení bude do 6 mesícu odstraneno.

8) Zvolení nového clena kontrolní komise

Z duvodu odstoupení Jany Píchové ze zastupitelstva obce, je nutné zvolit nového clena kontrolní komise. Navrhnut byl Václav Skorepa ml.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují Václava Skorepu ml. Jako nového clena kontrolní komise.

9) Rozpoctové opatrení

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpoctovým opatrením c. 1. Dále predložila ke schválení rozpoctové opatrení c. 2 a dala o nem hlasovat.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctové opatrení c. 2.

10) Diskuse, ruzné

Predložena žádost p. Jana Pekare o zajištení zpevnujícího materiálu na prijezdovou cestu k domu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-3/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištení nákupu a dopravy zpevnujícího materiálu na príjezdovou cestu k domu p. Jana Pekare.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 9. 6. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 29.3.2017

Zápis c. 2/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 3. 2017 v 18.30 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Fiala P.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 1. 2. 2017

4. Odstoupení zastupitele obce

5. Smlouva o dílo „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“

6. POV 2017 – oprava hasicské schráne ve Skopytcích

7. Úklid obce, pristavení velkoobjemového kontejneru, nebezpecný odpad

8. Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene s firmou E-ON

9. Diskuse, ruzné

Pridaný bod do programu:

10. Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny c. 9551144048

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program a navrhla do programu pridat 1 bod. Nový program byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Odstoupení zastupitele obce

Starostka oznámila zastupitelum, že od 1.3.2017 odstupuje na vlastní žádost ze zastupitelstva obce p. Jana Píchová.

5) Smlouva o dílo „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“

Starostka obce predložila zastupitelum ke schválení smlouvu o dílo s víteznou firmou DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o. Zastupitelé se shodli na tom, že zatím smlouva nebude podepsána. V soucasnosti se zlepšili parametry z laboratorních vzorku odebraných vod a z toho duvodu budou provereny jiné možnosti zajištení kvality vody v obou obcích.

Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-2/2017:

Zastupitelstvo obce neschvaluje podepsání smlouvy o dílo na akci „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“ s víteznou firmu DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o.

6) POV 2017 – oprava hasicské schráne ve Skopytcích

Dotace POV 2017 bude rešit 2. cást opravy hasicské schráne ve Skopytcích. Bude prizván projektant, se kterým se sejdou zástupci obce, aby dohodli potrebné opravy.

7) Úklid obce, pristavení velkoobjemového kontejneru, nebezpecný odpad

Byl dohodnutý termín pristavení velkoobjemového kontejneru a sberu nebezpecného odpadu, vcetne úklidu obou obcí na termín 21.-23.4.2017.

8) Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene s firmou E.ON

Starostka znovu predložila ke schválení smlouvu c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s. (privedení elektrické energie na pozemek p. Šicha). Smlouva byla na základe pripomínek upravena. S novým znením zastupitelé souhlasili.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

9) Diskuse, ruzné

Svazek obcí Pod horou

– informace o zaplacení každorocního poplatku do svazku

– POV 2017 – spolecným tématem pro využití této dotace bude cykloturistika

– žádost profesionálních hasicu Tábor o príspevek na nákup hasicské techniky

Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-2/2017:

Zastupitelé obce neschvalují príspevek pro profesionální hasice Tábor.

Audit z Jihoceského kraje probehne 23. 5. 2017 na Obecním úradu ve Skopytcích.

Žádost p. Jana Pekare o zajištení zpevnujícího materiálu na prijezdovou cestu k domu.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 4-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištení nákupu a dopravy zpevnujícího materiálu na príjezdovou cestu k domu p. Jana Pekare.

Odmena pro p. Jirího Eremiáše jako správce víceúcelového hrište ve Skopytcích za rok 2016 – návrh odmeny 2000Kc

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 5-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují odmenu pro p. Jirího Eremiáše za rok 2016 ve výši 2000Kc.

10) Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny c. 9551144048

Z duvodu ukoncení cinnosti p. Cernoškové v obchode ve Skopytcích bylo zažádáno o prevod elektromeru na Obec Skopytce. Ve smlouve jsou navrženy výhodnejší podmínky sjednané pro Obec Skopytce i na jiných odberných místech. Smlouva byla predložena ke schválení.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 6-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu o sdružených službách dodávky elektriny c. 9551144048.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku:7. 4. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva dne 29.3.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 29. 3. 2017,

které se konalo v 18.30 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Fiala P.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 1. 2. 2017

4. Odstoupení zastupitele obce

5. Smlouva o dílo „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“

6. POV 2017 – oprava hasicské schráne ve Skopytcích

7. Úklid obce, pristavení velkoobjemového kontejneru, nebezpecný odpad

8. Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene s firmou E-ON

9. Diskuse, ruzné

Pridaný bod do programu:

10. Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny c. 9551144048

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Skorepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-2/2017:

Zastupitelstvo obce neschvaluje podepsání smlouvy o dílo na akci „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“ s víteznou firmu DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o.

c. 2-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

c. 3-2/2017:

Zastupitelé obce neschvalují príspevek pro profesionální hasice Tábor.

c. 4-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují zajištení nákupu a dopravy zpevnujícího materiálu na príjezdovou cestu k domu p. Jana Pekare.

c. 5-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují odmenu pro p. Jirího Eremiáše za rok 2016 ve výši 2000Kc.

c. 6-2/2017:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu o sdružených službách dodávky elektriny c. 9551144048.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 7. 4. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva dne 1.2.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 1. 2. 2017,

které se konalo v 17.30 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Píchová J., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

4. Rozpoctové opatrení

5. Výberové rízení „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“ – rozhodnutí o vítezné firme

6. Územní plán obce – zmena

7. Obecne závazná vyhláška – školský obvod

8. Dohoda o vytvorení školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

9. Diskuse, ruzné

Pridaný bod do programu:

10. Smlouva c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

Overovateli zápisu byli urceni Kopecký P. a Skorepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoctové opatrení c. 11.

c. 2-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje na základe výberového rízení (akce „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“) víteznou firmu DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o. s tím, že podpis smlouvy o dílo bude podmínen príslibem dotace z MŽP.

c. 3-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují obecne závaznou vyhlášku c. 1/2017, kterou se stanoví cást spolecného školského obvodu základní školy.

c. 4-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují dohodu mezi obcí Choustník a obcí Skopytce o vytvorení školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník.

c. 5-1/2017:

Zastupitelé obce neschvalují smlouvu c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 10. 2. 2017

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 1.2.2017

Zápis c. 1/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 1. 2. 2017 v 17.30 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Píchová J., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

Neprítomni: Míka V.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

4. Rozpoctové opatrení

5. Výberové rízení „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“ – rozhodnutí o vítezné firme

6. Územní plán obce – zmena

7. Obecne závazná vyhláška – školský obvod

8. Dohoda o vytvorení školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

9. Diskuse, ruzné

Pridaný bod do programu:

10. Smlouva c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Václav Skorepa ml. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program a navrhla do programu pridat 1 bod. Nový program byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 28. 12. 2016

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva. Byl upresnen termín konání inventury a to v sobotu 11. 2. 2017.

4) Rozpoctové opatrení

Starostka seznámila zastupitele s rozpoctovým opatrením c. 11, o kterém dala hlasovat a informovala o rozpoctovém opatrení c. 12.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoctové opatrení c. 11.

5) Výberové rízení „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“ – rozhodnutí o vítezné firme

Starostka obce informovala o prubehu výberového rízení a jako predsedkyne hodnotící komise navrhla ke schválení víteznou firmu DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o. Na návrh p. Skorepy ml. bude podpis smlouvy s víteznou firmou podmínený príslibem dotace z MŽP.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-1/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje na základe výberového rízení (akce „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“) víteznou firmu DREVOTVAR – REMESLA A STAVBY s.r.o. s tím, že podpis smlouvy o dílo bude podmínen príslibem dotace z MŽP.

6) Územní plán obce – zmena

Místostarostka obce informovala zastupitele o prubehu porizování zmeny Územního plánu obce.

7) Obecne závazná vyhláška – školský obvod

Starostka obce predložila zastupitelum návrh obecní vyhlášky o spolecném školském obvodu se ZŠ a MŠ Choustník a dala hlasovat o jejím schválení.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují obecne závaznou vyhlášku c. 1/2017, kterou se stanoví cást spolecného školského obvodu základní školy.

8) Dohoda o vytvorení školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník

Starostka obce predložila zastupitelum ke schválení zaslanou dohodu od Obce Choustník o vytvorení školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 4-1/2017:

Zastupitelé obce schvalují dohodu mezi obcí Choustník a obcí Skopytce o vytvorení školského obvodu se ZŠ a MŠ Choustník.

9) Diskuse, ruzné

Starostka obce informovala o predbežném jednání o vytycení cásti pozemku p. c. 87 v k.ú. Skopytce p. Parízka za úcelem odkupu. Bude zverejnen zámer obce.

Na základe jednání s p. Cernoškovou oznámila ukoncení provozu obchodu ve Skopytcích z duvodu vysoké financní nárocnosti zabezpecení dalšího provozu od 25. 2. 2017.

11) Smlouva c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

Starostka obce seznámila zastupitele o návrhu této smlouvy zajištující privedení elektrické energie na pozemek p. Šicha. Upozornila ve smlouve na urcité formální chyby a zároven nabízená náhrada za vecné bremeno je pro zastupitele neadekvátní vcetne toho, že v ní chybí záruka na dílo (uvedení a udržení puvodního stavu po dobu cca 5 let).

Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 0

Záver a usnesení 5-1/2017:

Zastupitelé obce neschvalují smlouvu c. 1030034012/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi obcí Skopytce a firmou E.ON Distribuce a.s.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Petr Kopecký Jana Kremenová

Václav Skorepa ml.

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku:10. 2. 2017

Sejmuto z úrední desky: