Územní plán obce Skopytce

Z01 výkres základního členění  Skopytce 01Zčú

Z02 hlavní výkres Skopytce 02 hlavní výkres

Z03 koncepce veřejné infrastruktury Skopytce 03 infrastruktura

Z04 výkres veřejné prospěšných staveb, opatření a asanací Skopytce 04 VPS

Z06 výkres širších vztahu Skopytce 06 širší vztahy

Z07 výkres předpokládaných záboru ZPF Skopytce 07 ZPF

Skopytce – návrh Skopytce návrh

Skopytce – zábor ZPF Skopytce zábor ZPF

Změna č. 1 územního plánu obce Skopytce

Veřejná vyhláška OOP_vydání_zm1_UP

Hlavní výkres Z1_UP_Skopytce-hlavni_vykres

Koordinační výkres Z1_UP_Skopytce-koordinacni_vykres

Výkres předpokládaných záboru ZPF Z1_UP_Skopytce-vykres_predpokladanych_zaboru

Výkres širších vztahu Z1_UP_Skopytce-vykres_sirsich_vztahu

Výkres VPS Z1_UP_Skopytce-vykres_VPS

Výkres základního členění Z1_UP_Skopytce-vykres_zakladniho_cleneni

Textová část Z1_UP_Skopytce-textova_cast